Pogum Revije SRP 2003/3
6. Besedilo razpisa
(Priloge, dokazi: str.25)
 
 
 
programski razpis 1
2003 (P1-03)
besedilo razpisa

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02) ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Uradni list RS, št 6/03), Uredbo o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture za leto 2003 (Uradni list RS, št. 117/02) in Pravilnikom o strokovnih komisijah (Uradni list RS, št. 109/02), Ministrstvo za kulturo (v nadaljevanju: ministrstvo) objavlja

 

Javni razpis za izbor javnih kulturnih programov na področjih umetnosti in založništva, ki jih bo v letu 2003 financirala republika slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo
(v nadaljevanju: programski razpis 1, oznaka P1- 03)

Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za kulturo, Cankarjeva 5, Ljubljana

1. Predmet razpisa in razpisna področja:

Predmet razpisa je financiranje javnih kulturnih programov nevladnih in zasebnih kulturnih organizacij s statusom pravne osebe na naslednjih področjih ustvarjanja in posredovanja javnih kulturnih dobrin: uprizoritvene umetnosti, glasbene umetnosti, vizualne umetnosti, intermedijske umetnosti in založništvo (v nadaljevanju: programi).

 

2. Pomen izrazov:

Nevladne in zasebne kulturne organizacije s statusom pravne osebe so: društva, ustanove in druge nevladne organizacije ter zasebni zavodi in gospodarske organizacije, ki delujejo na razpisnih področjih (v nadaljevanju: upravičene osebe)

Predlagatelj programa je odgovorni nosilec programa v vlogi organizatorja, producenta ali založnika, ki poslovno in programsko predstavlja in zastopa kulturno organizacijo.

Soorganizator / soproducent / sozaložnik je tisti partner predlagatelja programa, ki je bistveno vpleten tako v zasnovo, kot tudi v izvedbo in financiranje programskega sklopa oz. programske enote. Njegova finančna soudeležba z lastnimi ali pridobljenimi sredstvi, mora dosegati vsaj 5% vseh predvidenih stroškov programskega sklopa ali programske enote. Finančna soudeležba domače pravne osebe ne sme vključevati tistih materialnih stroškov ali stroškov storitev, ki bodo v letu 2003 predvidoma in za isti namen financirani iz državnega proračuna, namenjenega kulturi.

Program je po vsebini, zasnovi in obsegu zaključena celota, ki je v celoti in v svojih delih dostopen javnosti in ustreza umetniškim, kulturnopolitičnim, strokovnim in drugim kriterijem. Sestavljajo ga eden ali več programskih sklopov ter sklopa, povezana s trajnejšim delovanjem: splošni stroški delovanja in nakup opreme. Program je moč razbrati iz izpolnjenega zbirnega prijavnega obrazca.

Dodatni programski sklop (točka 9) je namenjen financiranju izobraževalnih programov na področjih umetnosti in založništva. Zaprošeni znesek financiranja programa lahko dosega do 90% vseh predvidenih stroškov in ne sme presegati višine sredstev, ki so opredeljena v razpisni dokumentaciji na posameznem razpisnem področju (posebni pogoji!)

Osnovno razpisno področje je tisto razpisno področje predlagatelja, ki v pretežni meri, po obsegu in načinu izvajanja programa opredeljuje njegovo dejavnost.

Programski sklop je po vsebini, zasnovi in obsegu zaključena celota, ki je v celoti in v svojih delih dostopen javnosti. Sestavljajo ga ena ali več programskih enot. Programski sklop je moč razbrati iz enega ali več izpolnjenih prijavnih obrazcev za razpisani programski sklop. Zaprošeni znesek financiranja posameznega programskega sklopa lahko dosega do 70% vseh predvidenih stroškov in ne sme presegati višine sredstev, ki so opredeljena v razpisni dokumentaciji na posameznem razpisnem področju (posebni pogoji!)

Programski sklopi z ostalih razpisnih področij so sklopi, ki sodijo na druga razpisna področja P1- 03 in ne opredeljujejo osnovne oz. poglavitne dejavnosti predlagatelja.

Sklopa, povezana s trajnejšim delovanjem, ki predvidevata financiranje stroškov, nastalih z delovanjem predlagatelja pri izvajanju programa v letu 2003, sta: splošni stroški delovanja in nakup opreme. Do financiranja teh stroškov gospodarske organizacije niso upravičene. Predlagatelj lahko zaprosi za financiranje splošnih stroškov delovanja v višini do 50% vseh predvidenih stroškov, ki obenem ne smejo presegati višine sredstev, ki je opredeljena v razpisni dokumentaciji na posameznem razpisnem področju (posebni pogoji!). Do teh stroškov je upravičen vsak predlagatelj, ki se s svojim programom uvrsti v končni izbor. Do sofinanciranja nakupa opreme v višini do 50% vseh predvidenih stroškov, ki obenem ne smejo presegati višine sredstev, ki je opredeljena v razpisni dokumentaciji na posameznem razpisnem področju (posebni pogoji!), je upravičen le predlagatelj, ki se s svojim programom uvrsti v končni izbor.

Programska enota je posamezna programska aktivnost, na primer: konkretna produkcija, mednarodno gostovanje, festivalski dogodek, koncert, razstava, knjižni naslov.

Prednostni programski sklop je tisti programski sklop, ki je na posameznem razpisnem področju v letu 2003 obravnavan prednostno.

Prednostna zvrst je tista zvrst na posameznem razpisnem področju, ki je v letu 2003 obravnavana prednostno.

Finančna uravnoteženost pomeni, da se skupne vrednosti predvidenih odhodkov in prihodkov celotnega programa po posameznih programskih sklopih, sklopih in vseh programskih enotah, prikazanih v finančni zgradbi, ujemajo (odhodki = prihodki).

 

3. Osnovna razpisna področja:

3.1 Uprizoritvene umetnosti:
Program obsega naslednje programske sklope: produkcija in postprodukcija v Sloveniji; organizacija mednarodnih festivalov in platform; mednarodna gostovanja; izobraževalni program; programski sklopi z ostalih razpisnih področij. Sestavni del programa sta sklopa, povezana s trajnejšim delovanjem: splošni stroški delovanja; nakup opreme.
 
3.2 Glasbene umetnosti:
Program obsega naslednje programske sklope: glasbeno-scenska, folklorna in baletna produkcija in postprodukcija v Sloveniji; organizacija festivalov; organizacija koncertnih ciklov; izdaja glasbenih revij; izdaja notnih izdaj; izdaja na nosilcih zvoka, naročila izvirnih slovenskih glasbenih del in koreografij; mednarodno sodelovanje; izobraževalni program; programski sklopi z ostalih razpisnih področij. Sestavni del programa sta sklopa, povezana s trajnejšim delovanjem: splošni stroški delovanja; nakup opreme.
 
3.3 Vizualne umetnosti:
Program obsega naslednje programske sklope: organizacija razstavnih programov v Sloveniji; mednarodno sodelovanje; izobraževalni program; programski sklopi z ostalih razpisnih področij. Sestavni del programa sta sklopa, povezana s trajnejšim delovanjem: splošni stroški delovanja; nakup opreme.
 
3.4 Intermedijske umetnosti:
Program obsega naslednje programske sklope: produkcija in postprodukcija v Sloveniji; mednarodno sodelovanje; izobraževalni program; programski sklopi z ostalih razpisnih področij. Sestavni del programa sta sklopa, povezana s trajnejšim delovanjem: splošni stroški delovanja; nakup opreme.
 
3.5 Založništvo:
Program obsega naslednje programske sklope: izdaja knjig; izdaja revij; razvijanje bralne kulture; organizacija literarnih festivalov; programi knjigarn; izobraževalni program; mednarodna dejavnost, programski sklopi z ostalih razpisnih področij. Sestavni del programa sta sklopa, povezana s trajnejšim delovanjem: stalni stroški delovanja; nakup opreme.

 

4. Splošni pogoji za sodelovanje na razpisu:

4.1 Na razpis se lahko prijavijo le predlagatelji programov (upravičene osebe), ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
- so registrirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji (obvezno dokazilo: kopija izpiska iz registra, iz katere je razvidno, da je predlagatelj registriran za opravljanje dejavnosti- izpisek ne sme biti starejši od šestih mesecev!)
- zagotavljajo dostopnost programskih sklopov in programskih enot javnosti (obvezno dokazilo: originalna izjava predlagatelja, da bo v primeru izbora omogočil javno dostopnost!).
- so v primeru, da so bili pogodbena stranka ministrstva v letu 2002, izpolnjevali vse svoje obveznosti do ministrstva (obvezno dokazilo: originalna izjava predlagatelja o izpolnjevanju pogodbenih obveznosti do ministrstva v letu 2002!) ;
- predlagajo programske sklope, katerih zaprošeni znesek financiranja ne sme presegati 70% vseh predvidenih stroškov (obvezno dokazilo: originalna izjava predlagatelja o nepreseganju finančnega deleža, ki vsebuje tudi navedbo predvidenih finančnih virov za pokritje preostalega deleža!);
- predlagajo financiranje splošnih stroškov delovanja, katerih zaprošeni znesek financiranja ne sme presegati 50% vseh predvidenih stroškov (obvezno dokazilo: originalna izjava predlagatelja o nepreseganju finančnega deleža, ki vsebuje tudi navedbo predvidenih finančnih virov za pokritje preostalega deleža!);
- predlagajo financiranje nakupa opreme, katerega zaprošeni znesek financiranja ne sme presegati 50% vseh predvidenih stroškov (obvezno dokazilo: originalna izjava predlagatelja o nepreseganju finančnega deleža, ki vsebuje tudi navedbo predvidenih finančnih virov za pokritje preostalega deleža!)
- v primeru načrtovane soorganizacije, soprodukcije ali sozaložbe posameznega programskega sklopa ali programske enote priložijo naslednje obvezno dokazilo: ustrezno originalno zagotovilo s strani odgovorne osebe partnerja o njegovi vsaj 5% finančni udeležbi;
- ne prijavljajo programskih enot, ki so že bile izbrane na programskem ali projektnem razpisu ministrstva v letu 2002, ali tistih programskih enot, ki so že bile izbrane na katerem od ostalih razpisov ministrstva. Izjema so programske enote, ki so bile podprte za izvedbo prve faze –priprave (obvezno dokazilo: originalna izjava o tem, da predlagatelj ne sodeluje na razpisu z že izbranimi programskimi enotami!) ;
- ne prijavljajo programskih sklopov ali programskih enot, izbranih na razpisih Filmskega sklada RS ali Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (obvezno dokazilo: originalna izjava o tem, da predlagatelj ne sodeluje na razpisu z že izbranimi programskimi enotami!);
- ne prijavljajo programskih sklopov ali programskih enot, izbranih na rednem letnem javnem razpisu za sofinanciranje ustvarjanja programskih vsebin na področju medijev v letu 2002 ali rednem letnem javnem razpisu za sofinanciranje projektov iz proračunskega sklada za avdiovizualne medije v letu 2002 (obvezno dokazilo: originalna izjava o tem, da predlagatelj ne sodeluje na razpisu z že izbranimi programskimi enotami!);
- in posebne pogoje, kot jih določa razpisna dokumentacija za posamezna razpisna področja (obvezna dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev so navedena v razpisni dokumentaciji!).

4.2 Izpolnjevanje razpisnih pogojev:

Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija za odpiranje vlog, ki jo imenuje ministrica za področja, ki so predmet razpisa.
Komisija za odpiranje vlog bo predlagala zavržbo vlog neupravičenih oseb ter dele vlog (po programskih sklopih) predlagateljev programov, ki ne izpolnjujejo posebnih razpisnih pogojev.

 

5. Splošni razpisni kriteriji:

5.1 Kakovost in uspešnost predlagatelja na posameznem programskem sklopu v preteklem obdobju, s poudarkom na letu 2002:

- trajnejše, vsaj triletno delovanje predlagatelja na osnovnem razpisnem področju;
- odmevnost v strokovni javnosti: število kritiških odmevov, nagrad, udeležb na pomembnih mednarodnih manifestacijah in druge reference;
- dostopnost (število obiskovalcev, bralcev, udeležencev) in številčni doseg po načelu teritorialnosti (slovenski kulturni prostor, evropsko občinstvo, svetovno občinstvo);
- prepoznavnost v slovenskem kulturnem prostoru in/ali v mednarodni javnosti;
- aktualna in kakovostna ponudba avtorjev, avtorskih skupin ter ostalih izvajalcev in podizvajalcev;
- reference predlagatelja in posameznikov, ki so udeleženi v vodenju in izvedbi;
- uspešna in kakovostna- glede na prostorske pogoje in osebje- izvedba v zadnjih letih, s posebnim poudarkom na letu 2002;
- obseg programa.

5.2 Kakovost, uspešnost in izvedljivost predlaganega programskega sklopa:

- aktualna in kakovostna ponudba avtorjev, avtorskih skupin ter ostalih izvajalcev in podizvajalcev;
- stopnja celovitosti in zaokroženosti; tehtnost vsebinske obrazložitve in utemeljitve koncepta ter predvidena pravočasna, uspešna in kakovostna izvedba;
- izkazovanje ciljev, ki presegajo lokalne interese in predvidena prepoznavnost v slovenskem kulturnem prostoru in/ali v mednarodni javnosti;
- stopnja predlagane finančne soudeleženosti predlagatelja z lastnimi ali pridobljenimi sredstvi;
- predvidena dostopnost (število obiskovalcev, bralcev, udeležencev) in predvideni številčni doseg po načelu teritorialnosti (slovenski kulturni prostor, evropsko občinstvo, svetovno občinstvo);
- verjetnost večletnega sodelovanja na slovenski in/ali na mednarodni ravni;
- izkazovanje izvirne zasnove in ustvarjalnosti v pristopu in izvedbi;
- stopnja vključevanja mlajše generacije avtorjev in izvajalcev;
- stopnja vzpodbujanja dostopnosti mlajšim generacijam;
- stopnja izvedljivosti programskih sklopov in programskih enot;
- realno ovrednoten in uravnotežen programski sklop po programskih enotah;
- program, ki mu ni moč pripisati komercialnega namena oziroma namena ustvarjanja dobička (gl. finančna uravnoteženost!).
- obseg programa.

 

6. Posebni razpisni kriteriji:

Na razpisnem področju Uprizoritvene umetnosti je prednostni programski sklop produkcija in postprodukcija v Sloveniji, prednostna zvrst pa lutkovno gledališče. Na programskih sklopih produkcija in postprodukcija v Sloveniji ter organizacija mednarodnih festivalov in platform bodo prednostno obravnavani predlogi, ki zagotavljajo: višjo stopnjo sodelovanja z javnimi zavodi, raznovrstnost avtorjev in izvajalcev, izvedbo programov tudi izven Ljubljane in predlogi s poudarkom na postprodukciji. Na programskem sklopu mednarodno sodelovanje bodo prednostno obravnavana turnejsko organizirana gostovanja v tujini, gostovanja v Evropi in gostovanja, v katera organizator iz tujine (pobudnik) vloži več kot 50% vseh potrebnih sredstev.

Na razpisnem področju Glasbene umetnosti je prednostni programski sklop glasbeno-scenska, folklorna in baletna produkcija in postprodukcija v Sloveniji, prednostna zvrst pa glasbene vsebine za otroke in mladino. Na vseh programskih sklopih bodo prednostno obravnavani predlogi, ki izkazujejo višjo stopnjo zastopanosti slovenske ustvarjalnosti in poustvarjalnosti ter predlagatelji, ki skrbijo za medijsko posredovanje in arhiviranje glasbenih dogodkov in del.

Na razpisnem področju Vizualne umetnosti je prednostni programski sklop mednarodno sodelovanje, prednostne zvrsti pa so tradicionalne zvrsti likovne umetnosti (slikarstvo, kiparstvo, grafika, risba in fotografija). Na programskem sklopu mednarodno sodelovanje bodo prednostno obravnavane udeležbe na mednarodnih sejmih v Baslu, Kölnu in Berlinu.

Na razpisnem področju Intermedijske umetnosti je prednostni programski sklop mednarodno sodelovanje, prednostna zvrst pa intermedijski performans. Na programskem sklopu produkcija in postprodukcija v Sloveniji bodo prednostno obravnavani predlagatelji, ki izkazujejo višjo stopnjo sodelovanja na slovenski in mednarodni ravni. Na programskem sklopu mednarodno sodelovanje bodo prednostno obravnavana turnejsko organizirana gostovanja v tujini.

Na razpisnem področju Založništvo je prednostni programski sklop izdaja knjig, prednostna zvrst pa otroška in mladinska literatura. Na programskem sklopu izdaja revij bodo prednostno obravnavani predlogi, ki vzpodbujajo objavljanje kritiško-analitičnih prispevkov s področja umetnosti. Na vseh programskih sklopih bodo prednostno obravnavani predlagatelji, ki izkazujejo ustrezno ovrednotenje avtorskih storitev (korektno izplačevanje avtorskih honorarjev).

 

7. Nakup opreme:

Sklop je namenjen financiranju predlagateljev, ki trajneje delujejo na razpisnih področjih. Posebni pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji.

7.1 Posebni kriteriji:

Prednostno bodo obravnavani predlagatelji, ki bodisi upravljajo z javno infrastrukturo na področju kulture ali pa javno kulturno infrastrukturo v celoti ali deloma trajneje najemajo in tisti predlagatelji, ki neposredno ali posredno s kupljeno opremo omogočajo kakovostnejše in trajnejše delovanje nepridobitnih kulturnih organizacij. Prednostno bodo obravnavani nakupi tiste tehnološke opreme, ki je neobhodna za delovanje predlagatelja.

 

8. Uporaba kriterijev:

Izbrani bodo tisti programi oziroma programski sklopi predlagatelja, ki bodo v postopku izbire ocenjeni oziroma ovrednoteni višje.

Povzetek načina ocenjevanja: splošni in posebni razpisni kriteriji za posamezna razpisna področja so ovrednoteni s točkami in na ocenjevalnih listih dostopni v razpisni dokumentaciji za posamezno razpisno področje. Na P1- 03 bodo izbrani tisti programi oz. programski sklopi, ki jih bo ministrstvo na predlog imenovanih strokovnih komisij za osnovna razpisna področja uvrstilo na seznam odobrenih programov oz. programskih sklopov. Najvišje število prejetih točk na programskem sklopu ali sklopu, povezanim s trajnejšim delovanjem, je 100 točk. Najvišje število prejetih točk za vse programske sklope je 100 točk (skupno število prejetih točk deljeno s številom odobrenih sklopov). Najnižji seštevek točk na posameznem programskem sklopu, ki pomeni uvrstitev v izbor, je 61 točk. Višina odobrenih sredstev za programe oz. programske sklope bo odvisna od skupne višine prejetih točk za posamezni programski sklop oz. program (od 61 do 100 točk), pri čemer seštevka točk za splošne razpisne kriterije, navedene pod točkama 5.1 in 5.2, znašata po 40 točk, za posebne razpisne kriterije, navedene pod točko 6., pa 20 točk. Ocenjevanje programskih sklopov bo potekalo opisno po naslednji opisni vrednostni lestvici: vrhunsko (od 86 do 100 točk), kakovostno (od 71 do 85 točk), zadovoljivo (od 61 do 70 točk), nezadovoljivo (do 60 točk).

 

9. Izobraževalni programi:

Program je namenjen sofinanciranju izobraževalnih programov, katerih predlagatelji načrtujejo koordinirane in aktivne udeležbe posameznikov na seminarjih in delavnicah. Posebni pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji.

9.1 Posebni kriteriji:
9.1.1 Prednostno bodo obravnavani programi udeležb na delavnicah in seminarjih v tujini in programi organizacij mednarodnih delavnic in seminarjev v Sloveniji, ki bodo vsebovali naslednje opise poklicev ali navedene poklice:
- na vseh razpisnih področjih: poslovno vodenje (menedžment), programsko vodenje in izvršna produkcija;
- na posameznih razpisnih področjih:
- uprizoritvene umetnosti: tehnični producent, koreograf sodobnega plesa, plesalec sodobnega plesa, oblikovalec svetlobe, oblikovalec zvoka, oblikovalec lutk;
- glasbene umetnosti: operni režiser; režiser zvoka; glasbenik, specializiran za staro glasbo; glasbenik, specializiran za jazz glasbo; baletni plesalec;
- vizualne umetnosti: kustos-galerist, kritik-analitik;
- intermedijske umetnosti: avtor multimedijskih programov, oblikovalec vsebinskih zasnov, koordinator vsebin, urednik multimedijskih stvaritev, multimedijski oblikovalec, kritik-analitik;
- založništvo: knjigarnar, distributer.

9.1.2 Prednostno bodo obravnavani tisti predlagatelji, ki imajo z organizacijo izobraževalnih programov večletne izkušnje.

 

10. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet programskega razpisa 1 (P1- 03), znaša: 1.219.000.000 SIT. Okvirne razpisne vrednosti po razpisnih področjih in dodatnih programih za približno število izbranih programov oz. predlagateljev so naslednje:vseh

- uprizoritvene umetnosti: 215.000.000 SIT za približno 20 izbranih predlagateljev
- glasbene umetnosti: 170.000.000 SIT za približno 25 izbranih predlagateljev
- vizualne umetnosti: 28.000.000 SIT za približno 10 izbranih predlagateljev
- intermedijske umetnosti: 75.000.000 SIT za približno 10 izbranih predlagateljev
- založništvo: 685.000.000 SIT za približno 60 izbranih predlagateljev
- izobraževalni programi: 20.000.000 SIT za približno 5 izbranih predlagateljev
- nakup opreme: 26.000.000 SIT za približno 25 izbranih predlagateljev
 

11. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev:

Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2003 oz. v plačilnih rokih, kot jih določa Zakon o izvrševanju proračuna RS za leto 2003 in 2004 (Uradni list RS, št. 118/02).

 

12. Razpisni rok:

Razpis se prične 31. 1. 2003 in zaključi 3. 3. 2003.

13. Razpisna dokumentacija :

Razpisna dokumentacija obsega:
- besedilo razpisa;
- prijavne obrazce za posamezno razpisno področje po programskih sklopih;
- opis razpisnega področja oziroma programskega sklopa z navodili in navedbo: posebnih pogojev in obveznih prilog za posamezna razpisna področja po programskih sklopih;
- ocenjevalne liste.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v vložišču ministrstva med uradnimi urami (vsak ponedeljek in petek od 9. do 12. ure ter v sredo od 9. do 12. ure in od 14. do 16. ure).
Razpisno dokumentacijo si lahko natisnejo tudi s spletne strani ministrstva http://www.gov.si/mk, kjer najdejo tudi vse ostale podatke, povezano z izvedbo javnega razpisa (zakonski in podzakonski akti, imena članov strokovnih komisij, …).
Ministrstvo je dolžno na pisno zahtevo v času razpisnega roka zainteresiranim predlagateljem razpisno dokumentacijo tudi poslati.

 

14. Oddaja in dostava predlogov:

14.1 Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih za posamezno področje, programski sklop oz. programsko enoto in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Vloga mora biti predložena na naslov:

Ministrstvo za kulturo, Cankarjeva 5, 1000 Ljubljana do 3.3.2003 oz. najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zapečatenem ovitku z izpisom na prednji strani: NE ODPIRAJ - PRIJAVA NA PROGRAMSKI RAZPIS 2003 z oznako P1- 03 in z obvezno navedbo osnovnega razpisnega področja (npr. ZALOŽNIŠTVO). Na hrbtni strani ovitka mora biti navedba vlagatelja: naziv in naslov (sedež).

Če je predlagatelj pri navajanju osnovnega razpisnega področja od točke 3.1 do 3.5 v dvomu oz. če je predlagatelj programskih sklopov na več razpisnih področjih, naj navede le enega, t.j. tistega, ki v pretežni meri opredeljuje njegovo poglavitno, osnovno programsko dejavnost.

Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno na pošto do vključno 3.3.2003 oz. do tega dne ni bila predložena na vložišču ministrstva.

14.2 Za nepopolno se šteje del vloge ali celotna vloga, ki ne vsebuje vseh sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije.

Dopolnjevanje delov vlog ali vlog v celoti so možne le v razpisnem roku z nujno oznako, na katero vlogo ali del vloge se dopolnitev nanaša.

Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.

Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločilo vse vloge predlagateljev:
- ki jih ni vložila upravičena oseba;
- prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog;
- vloge in dele vlog, ki so nepopolne.

 

15. Pristojni uslužbenci za dajanje informacij in pojasnil:

Uprizoritvene umetnosti: Uros.Korencan@gov.si
Glasbene umetnosti: Sonja.Kralj-Bervar@gov.si
Vizualne umetnosti: Nada.Zoran@gov.si
Intermedijske umetnosti: Vilma.Stritof-Cretnik@gov.si
Založništvo: Barbara.Kozelj@gov.si

Uradne ure po telefonu in elektronskih medijih ministrstva so vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 11. ure.

 

16. Vpogled v razpisno dokumentacijo:

Zainteresirane osebe lahko vpogledajo v razpisno dokumentacijo v vložišču ministrstva (Cankarjeva 5, 1000 Ljubljana), kot je navedeno pod točko 13.

 

17. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru:

Ministrstvo bo predlagatelje o izidih razpisa obvestilo najkasneje v enem mesecu po zaključku odpiranja vlog, ki se bo pričelo 6. 3. 2003.

Ministrstvo bo izbralo predloge kulturnih programov po postopku, kot ga določa Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa in največ do vrednosti, določenih z državnim proračunom.

18. Drugi razpisi in razpisna področja (informacija!):

1. Javni pozivi oz. javni razpisi za zbiranje predlogov kulturnih projektov (posamičnih akcij) za leto 2003 bodo predvidoma objavljeni po zaključku razpisnega roka za programski razpis 1. Namenjeni bodo tistim javnim, nevladnim in zasebnim organizacijam ter posameznikom, katerih področja delovanja niso bili predmet neposrednih pozivov ali programskih razpisov ter tistim predlagateljem, ki niso izpolnjevali pogojev programskih razpisov.

2. Programski razpisi za ostala področja bodo predvidoma sledili po naslednjem tedenskem zamiku od objave programskega razpisa 1 : Dediščina in arhivi: programski razpis 2 (P2- 03); Kulturna dejavnost Slovencev zunaj Republike Slovenije- programski razpis 3 (P3- 03) in Kulturna dejavnost manjšinskih skupnosti v Republiki Sloveniji- programski razpis 4 (P4- 03) na isti dan objave ter Knjižničarstvo- projektni razpis oz. poziv.

3. Pojasnilo: izvajalci kulturnih programov, ki bodo izbrani na razpisanih področjih navedenih programskih razpisov, s svojimi projekti ne bodo mogli kandidirati na projektnem pozivu ali razpisu.

 
 
Andreja Rihter
ministrica za kulturo

 

7 – Sklep MK RS