Pogum Revije SRP 2003/3
5. Izpis iz registra: razvid medijev
(Priloge, dokazi: str. 22-23)
  t: 01478 5900
  f: 01478 5901
  e: go.mk@gov.si
Številka: 006-621/2002
Datum: 26.09.2002

 

Ministrstvo za kulturo izdaja na podlagi prvega odstavka 13. člena Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 35/2001; v nadaljevanju: ZMed) in drugega odstavka 7. člena Pravilnika o načinu vodenja in postopku za vpis ter o posredovanju podatkov iz razvida medijev (Uradni list RS, št. 58/2001) v zadevi stranke REVIJE SRP, Pražakova 13, Ljubljana, v zvezi z vpisom v razvid medijev naslednjo

 

o d l o č b o

 

Medij Revija SRP, izdajatelja REVIJE SRP, s sedežem v Ljubljani, Pražakova 13, se vpiše v razvid medijev, ki ga vodi Ministrstvo za kulturo RS, pod zaporedno številko 377.

 

O b r a z l o ž i t e v:

 

Izdajatelj REVIJA SRP, s sedežem v Ljubljani, Pražakova 13 (v nadaljevanju: izdajatelj), je v skladu s prvim odstavkom 12. člena ZMed dne 16.09 2002 in z dopolnitvijo vloge dne 17.09.2002, 25.09.2002 in 26.09.2002 priglasil pri Ministrstvu za kulturo RS medij Rcvija SRP, zaradi vpisa v razvid mcdijev.

V priglasitvi je v skladu z določili drugega odstavka 12. člena ZMed navedeno:
- ime medija: Revija SRP
- firma in sedež izdajatelja: REVIJA SRP, Pražakova 13, 1000 Ljubljana
- odgovorna oseba izdajatelja: Rajko Šuštaršič
- zvrst medija: tiskani medij, elektronski medij
- časovni interval razširjanja medija: revija je dvomeseČnik (dvojna številka izide 3x letno) in stalno in v celoti izhaja tudi v elektronski obliki (www.revijasrp.si)
- ime in priimek odgovornega urednika: Rajko Šuštaršič
- sedež uredništva oz. odgovornega urednika: Pražakova 13, 1000 Ljubljana
- način in predvideno območje razširjanja programskih vsebin: naročila in prodaja: Založba Mladinska knjiga, Slovenska 29, Ljubljana, Knjigama KONZORCIJ, revijo dobijo brezplačno knjižnice in avtorji
- jezik razširjanja programskih vsebin: slovenski
- viri in naČin financiranja: sodelavci (avtorji m ustanovitelji revije), sofinanciranje Ministrstva za kulturo RS.
 
Izdajatelj je v skladu z določili tretjega odstavka 12. člena ZMed prijavi medija v razvid medijev priložil potrebna dokazila m sicer:
- dokazilo o vpisu v sodni register,
- temeljni pravni akt izdajatelja, ki je v skladu z ZMed,
- programsko zasnovo medija, ki je v skladu z ZMed.

Priglasitev medija vsebuje vse navedbe, ki jih predpisuje 12. člen ZMed, zato ga ministrstvo skladno s prvim odstavkom 7. člena Pravilnika o načinu vodenja in postopku za vpis ter o posredovanju podatkov iz razvida medijev vpiše v razvid medijev.

 

Pravni pouk:

Zoper to odločbo stranka nima pravice do pritožbe po redni upravni poti. Odločbo lahko izpodbija s tožbo pri Upravnem sodišču RS, Tržaška cesta 68a, Ljubljana, v tridesetih dneh od dneva vročitve odločbe.

Taksa za vlogo in odločbo po tar. št. 1 in 3 v znesku 4.250 SIT Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 8/2000, 44/2000, 81/2000, 42/2002) je plačana in uničena na vlogi.
Sabina Obranovič
Svetovalka 1
Andreja Rihter
Ministrica
Vročiti s povratnico:
Revija SRP
Pražakova 13
1000 Ljubljana
 
Arhiv, tu

 

6 – Besedilo razpisa