Pogum Revije SRP 2003/3
4. izjave predlagatelja ...
(Priloge, dokazi: str. 20-21)
 
 
programski razpis
 
2003 (P1-03)
obvezna dokazila
 
 
Obvezna dokazila: izjave predlagatelja programa o izpolnjevanju splošnih pogojev za sodelovanje na razpisu
 
 
Izjavljam, da bom zagotovil dostopnost programskih sklopov in programskih enot javnosti.
Žig in podpis odgovorne osebe:
Rajko Šuštaršič
Zhig:
Revija SRP
Izjavljam, da sem kot pogodbena stranka Ministrstva za kulturo v letu 2002 izpolnil vse svoje obveznosti.
Žig in podpis odgovorne osebe:
Rajko Šuštaršič
Zhig:
Revija SRP
 
Izjavljam, da sem predlagal programske sklope, katerih zaprošeni znesek financiranja ne presega 70% vseh predvidenih stroškov, iz prijave
na razpis pa so razvidni tudi finančni viri za pokritje preostalega deleža.
Žig in podpis odgovorne osebe:
Rajko Šuštaršič
Zhig:
Revija SRP
 
 
Izjavljam, da sem predlagal sofinanciranje splošnih stroškov delovanja, katerih zaprošeni znesek financiranja ne presega 50% vseh predvidenih
stroškov, iz prijave na razpis pa so razvidni tudi finančni viri za pokritje preostalega deleža.
Žig in podpis odgovorne osebe:
Rajko Šuštaršič
Zhig:
Revija SRP
 
 
Izjavljam, da sem predlagal sofinanciranje nakupa opreme, katerega zaprošeni znesek financiranja ne presega 50% vseh predvidenih
stroškov, iz prijave na razpis pa so razvidni tudi finančni viri za pokritje preostalega deleža.
Žig in podpis odgovorne osebe:
Rajko Šuštaršič
Zhig:
Revija SRP
 
Izjavljam, da sem za primere načrtovane soorganizacije, soprodukcije ali sozaložbe posameznega programskega sklopa ali programske enote
priložil naslednje obvezno dokazilo: ustrezno originalno zagotovilo s strani odgovorne osebe partnerja o njegovi vsaj 5% finančni udeležbi.
Žig in podpis odgovorne osebe:
Rajko Šuštaršič
Zhig:
Revija SRP
 
Izjavljam, da nisem prijavil programskih enot, ki so že bile izbrane na programskem ali projektnem razpisu ministrstva v letu 2002, ali tistih
programskih enot, ki so že bile izbrane na katerem od ostalih razpisov ministrstva. Izjema so programske enote, ki so bile podprte za izvedbo
prve faze –priprave.
Žig in podpis odgovorne osebe:
Rajko Šuštaršič
Zhig:
Revija SRP
 
Izjavljam, da nisem prijavil programskih sklopov ali programskih enot, izbranih na razpisih Filmskega sklada RS ali Javnega sklada RS za
kulturne dejavnosti.
Žig in podpis odgovorne osebe:
Rajko Šuštaršič
Zhig:
Revija SRP
 
Izjavljam, da nisem prijavil programskih sklopov ali programskih enot, izbranih na rednem letnem javnem razpisu za sofinanciranje ustvarjanja
programskih vsebin na področju medijev v letu 2002 ali rednem letnem javnem razpisu za sofinanciranje projektov iz proračunskega sklada za
avdiovizualne medije v letu 2002.
Žig in podpis odgovorne osebe:
Rajko Šuštaršič
Zhig:
Revija SRP
 
Izjavljam, da izpolnjujem posebne pogoje, kot jih določa razpisna dokumentacija za posamezna razpisna področja, na katerih kandidiram.
 
 
 
Ime in priimek predlagatelja:
Rajko Šuštaršič
Žig in podpis odgovorne osebe:
Rajko Šuštaršič
Zhig:
Revija SRP
                            
 
 
Navodilo:
Predlagatelj programa mora prijavi obvezno priložiti kopijo izpiska iz registra, iz katere je razvidno, da je predlagatelj registriran za
opravljanje dejavnosti, pri čemer izpisek ne sme biti starejši od 6 mesecev!
 
Opozorilo:
V primeru naknadne ugotovitve ministrstva, da predlagatelj ne izpolnjuje splošnih ali posebnih pogojev razpisa, bo pristojni strokovni uslužbenec
predlagal strokovni komisiji zavrnitev celote ali dela vloge (programskega sklopa).

 

5 – Izpis iz registra: razvid medijev