Pogum Revije SRP 2003/3

Dokument:

NADZORSTVENA PRITOZHBA (druga)

/tudi v gajici/

 

Revija SRP /Svoboda, Resnica, Pogum/,

zavod za zalozhnishtvo na podrochju kulture

in umetnosti, Prazhakova 13, 1000 Ljubljana

m.sh.1339427, d.sh.71461965, b.r. 10100–0038333910

e.m. urednishtvo@revijasrp.si

i.a. http://www.revijasrp.si

 

Ljubljana, 15. januarja 2009

 

Opr. sht. U 693/2003-14

 

VRHOVNO SODISHCHE RS

Tavcharjeva 9, 1000 Ljubljana

Sposhtovani gospod predsednik Franc Testen, vrhovni sodnik

 

Zadeva: Nadzorstvena pritozhba /druga/*

 

Vrhovnemu sodishchu RS – predsedniku sodishcha, vrhovnemu sodniku Francu Testenu – vlagam nadzorstveno pritozhbo, po 72. chlenu Zakona o sodishchih (Ur. list RS, sht. 19/94, 45/95, 38/99, 28/00, ter sht. 23/2005). Apeliram za pospesheno reshitev pritozhbe (vlozhene: 9. januarja 2006) zoper SODBO UPRAVNEGA SODISHCHA RS (z dne: 28. 12. 2005, vrochene: 3. 1. 2006). Razlogi za vlozhitev druge nadzorstvene pritozhbe so isti (in njena utemeljitev je kot pri prvi nadz. pritozhbi, je torej nespremenjena), le da zdaj Vrhovno sodishche RS neutemeljeno dolgo reshuje pritozhbo ali pa je posredi kak drug, meni neznan razlog. Naj torej ponovim utemeljitev nadz. pritozhbe.

 

Podrobnejsha utemeljitev:

»Zavod Revija SRP, Prazhakova 13, Ljubljana, ki ga zastopa Rajko Shushtarshich, odg. ur. Revije SRP in v. d. direktorja zavoda, je

zoper Ministrstvo za kulturo RS, Maistrova 10, Ljubljana, vlozhil tozhbo z dne 12. 4. 2003, sprejeta na Upravnem sodishchu RS 14. 4. 2003.

Po pripadnosti zadev na Upravno sodishche RS je vlozhena tozhba v nerazumnem zaostanku med reshevanimi oz. nereshevanimi primeri vlozhenih tozhb na Upravno sodishche RS. Po pomenu zadeve za svobodo medijev pa ukinjanje neodvisne revije ali vsaj njenega rednega programa ni nepomembna zadeva.

Prichakovali smo odziv oz. sklep Upravnega sodishcha RS v razumnem roku. Vsekakor prej kot v dveh letih. Prichakovali smo celo vech, namrech hiter odziv sodishcha na tozhbo zavoda, ker je bil po nashem mnenju evidentno krshen postopek javnega razpisa MzK RS za zalozhnishtvo v letu 2003. Ne nazadnje tudi zato, ker ukinjanje neke neodvisne revije, ki je redno izhajala (po programu, do takrat zhe deset let), ni ravno zanemarljiva zadeva.

V publiciranih shtevilkah revije v letu 2003 (tako v natisnjenih kot v elektronskih – na internetu v Reviji SRP, sht. 53/54, feb. 2003, Reviji SRP, sht. 55/56, jun. 2003, Reviji SRP, sht. 57/58, okt. 2003) je na vidnem mestu navedeno, tako kot zahteva MzK RS (v pogodbah o izvedbi kulturnega programa v chl. 4 pogodbe iz leta 2002 oz. v prejshnjih letih v 8. chl. pogodb), da revijo sofinancira Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije! Tako tudi v vseh predhodnih letih, ko je MzK RS sofinanciralo revijo oz. program Zavoda Revija SRP.

Revija SRP, sht. 53/54, je izshla natanko 1. februarja 2003. To je pred Sklepom MzK RS o zavrzhenju revije na programskem razpisu. Reviji SRP, sht. 55/56, jun. 2003 in Reviji SRP, sht. 57/58, okt. 2003 pa sta bili delno zhe pripravljeni. Taka je namrech narava programskega dela pri revijah, ki izhajajo natanchno v predvidenih rokih, kar je bilo za Revijo SRP neprekrsheno pravilo oz. zaveza (da vsako leto izide 1. februarja, 1. junija in 1. oktobra; inachica na internetu pa mesec dni prej).

Izdajanje revij in knjig zavoda Revija SRP v dveh medijih (v tiskanem in v elektronskem) skoraj v celoti omogochajo sodelavci v reviji! Ministrstvo nas je sofinanciralo zgolj simbolichno, priblizhno do desetine ali celo samo dvajsetine celotnih stroshkov, po grobo ocenjenih dejanskih stroshkih za izdajanje revij in knjig izdajatelja. Resnichno pa bi naposled radi izvedeli, na koliko ocenjujejo celotne stroshke letne izdajateljske dejavnosti nashega zavoda. Ali pa koliko bi stali ministrstvo, che bi nas financiralo kot javni zavod, po merilih in kriterijih slovenskega kulturnega ministrstva (se pravi strokovne sluzhbe MK in strokovne skupine 2)? Zato pa si je kulturno ministrstvo dovolilo (s podpisom Andreje Rihter) zhaljivo ovrednotenje celotnega nashega ustvarjalnega prizadevanja oz. vse nashe izdajateljske dejavnosti in s tem vseh avtorjev – sodelavcev Revije SRP !

2 Utemeljitev MzK je bila taka: “Kar pomeni, da je prehod na programski/projektni nachin sofinanciranja zahteval dolocheno diferenciacijo in koncentracijo sofinancirane zalozhnishke dejavnosti, saj bi ohranjanje razprshenega stanja glede na dani prorachunski okvir shlo na shkodo v prvi vrsti najproduktivnejshih in najkakovostnejshih programov slovenskih zalozhnikov. Tako pa so ti letos podprti mochneje kot doslej.” (Glej: Odprto zaprto pismo VII MzK RS, ministrici za kulturo RS Andreji Rihter, Merila in kriteriji MK RS, Diferenciacija slovenskih revij, z dne 28. maja 2002, in Odgovor na odprto pismo ministrice Andreje Rihter, 10.06.2002.)

Navedbe o sofinanciranju MzK v Reviji SRP v razpisnem letu 2003 so bile prevara ali potegavshchina MzK RS. Drugache povedano, ministrstvo nas je vsaj glede navedbe o sofinanciranju februarske shtevilke Revije SRP 53/54 izigralo. Zavrzhenje oz. “diferenciranje” Revije SRP (v zhargonu ministrstva) pa je za sodelavce revije zhaljivo! Revija SRP je edina slovenska revija, ki je zhe vrsto let v celoti dostopna Slovencem po svetu in tistim, ki razumejo slovenshchino, tj. globalno dostopna, z vsemi avtorji oz. njihovimi prispevki, ki so izshli v reviji, in s knjigami, ki so izshle v ediciji Pogum (glej: Revija SRP – Knjizhnica, na internetu http://www.revijasrp.si/knrevsrp/knjizh.htm), ki ima tudi sodelavce po svetu, a je bila izlochena kot neproduktivna in nekakovostna. Domnevno manjkajochi in dvomljivi obrazec v razpisni dokumentaciji Financhni nachrt – rekapitulacija je bil slab izgovor MzK.

Mzk RS je torej povzrochilo zavodu Revija SRP, kot navajam MzK v drugi zavrnjeni oz. ignorirani ponudbi za poravnavo spora, materialno in she vechjo moralno shkodo:

“Najprej, vlozhitev tozhbe je bil neizogiben naslednji korak zavoda, ko in ker se na Sklep MzK o zavrzhbi vloge zavoda ni bilo mogoche pritozhiti na MzK RS. Ker je bil po nashem mnenju, in ne samo po nashem, sklep evidentno neutemeljen in nezakonit in je MzK s programskim razpisom za leto 2003 zamujalo, Revija SRP pa je izhajala redno, tj. po programu za leto 2003. Kratko recheno, MzK RS je s svojim programskim razpisom zavodu Revija SRP povzrochilo materialno in she vechjo moralno shkodo. Odshkodninska tozhba oz. odshkodninski zahtevek zavoda bo ali pa ne bo mogoch po pravnomochni sodbi iz tozhbe, vlozhene na Upravno sodishche RS. (Prav lahko, da bo o zadevi odlochalo she ustavno sodishche RS in evropsko sodishche.) Druga mozhnost za reshitev spora pa je zunajsodna poravnava po umiku tozhbe. Ne recite torej, da vsaj z nashe strani ni bila dana pobuda za poravnavo spora med zavodom Revija SRP in MzK.” (Glej: Odprto pismo MK RS, X-1 – /Kaj se dogaja? – tretje nadaljevanje.)

MzK vztraja pri svoji nezmotljivosti, tudi po zamenjavi vlade in ministra za kulturo (naj spomnim, da se je nekdanja opozicija zelo zavzemala za neodvisne medije); pod sedanjim ministrom Vaskom Simonitijem so zavrgli dve pobudi zavoda Revija SRP za poravnavo spora. Torej nam preostane le she apel za pospeshitev sodnega razpleta zadeve, ki bo omogochil odshkodninski zahtevek zavoda zoper MzK.

Odshkodninski zahtevek zavoda Revija SRP (celotno ime zavoda je: Revija SRP /Svoboda, Resnica, Pogum/, zavod za zalozhnishtvo na podrochju kulture in umetnosti, Prazhakova 13, 1000 Ljubljana) pa zdaj ni vech le simbolichen znesek v vishini spornega sofinanciranja, ampak je zdaj, po dveh zavrnjenih pobudah za poravnavo, tolikshen “kolikor bi zavod Revija SRP dobil, che bi ga Ministrstvo za kulturo RS v letu 2003 financiralo kot javni zavod”, po merilih in kriterijih slovenskega kulturnega ministrstva in povechan za zamudne obresti od polovice leta 2003. Konkreten znesek pa naj dolochi sodni izvedenec za podrochje zalozhnishtva.«

 

K utemeljitvi (druge) nadzorstvene pritozhbe lahko dodam samo she to:

 

Ministrstvo za pravosodje RS, takratni minister za pravosodje RS, Lovro Shturm, je z Zaprosilom za porochilo Upravnemu sodishchu Republike Slovenije v Ljubljani (sht. 712-482/05 z dne 29. 8. 2005) utemeljitev nadzorstvene pritozhbe priznal kot zadostno. Po zaprosilu Ministrstva za pravosodje RS je bila prvostopenjska sodba reshena tako rekoch takoj. Razlogi za vlozhitev druge nadzorstvene pritozhbe so isti – njena utemeljitev je enaka kot pri prvi nadz. pritozhbi – le da zdaj Vrhovno sodishche RS neutemeljeno dolgo reshuje pritozhbo, ali pa je posredi kak drug, meni neznan razlog. Zadeva se je torej ponovila – oz. je she bolj ochitna – pri reshevanju pritozhbe na Vrhovnem sodishchu RS, ker je v nerazumnem zaostanku med reshevanimi oz. nereshenimi primeri vlozhenih pritozhb na Vrhovno sodishche RS, pri chemer gre za relativno enostaven primer iz sodne prakse, namrech za evidentno krshitev razpisne zakonodaje s strani MzK RS (gl.: Sklepno ugotovitev v Pritozhbi na Sodbo upravnega sodishcha RS, 9. januarja 2006).

Dodatno je tudi dejstvo, da izhajajo revije in knjige zavoda Revija SRP v dveh medijih (v tiskanem in v elektronskem) zdaj zhe sedemnajsto leto redno, in jih zadnja leta, tj. od leta 2003, v celoti omogochajo sodelavci v reviji! Drzhava neodvisni reviji oz. zavodu ne da nichesar, niti tega, kar ji pogojno dolguje. Tudi obljubljenega sklada za neodvisne medije ni ustanovila (gl. Rajko Shushtarshich, Zadeva: Neodvisni mediji, Odprto pismo Janezu Janshi – ministrskemu predsedniku RS, Revija SRP, letnik 15, shtevilka 81/82, oktober 2007; in Rajko Shushtarshich, Opomnja sistemu: She o neodvisnih medijih /Kabinetu predsednika vlade RS, Ministrstvu za kulturo – Kabinetu ministra/, Revija SRP, shtevilka 85/86, Letnik 16, junij 2008). Na kratko, tako shikanozno ravnanje z Revijo SRP – edino slovensko resnichno neodvisno revijo – in njenimi sodelavci ne kazhe ravno na enakopravno obravnavanje svobodnih oz. neodvisnih ustvarjalcev v primeri z drzhavno protezhiranimi. Po nashem mnenju pa gre tudi za kratenje ustavne pravice do svobode misli in pisanja. Kako pa naj bi si sicer razlagali dejstvo, da sedemnajst let izhajanja revije spremlja tudi sedemnajst let njenega ukinjanja, tako ali drugache?

 

 

 

_____________

* Prvo nadzorstveno pritozhbo smo vlozhili na Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije, v Ljubljani, 18. junija 2005 (Opr. sht. U 693/2003-8), ministru za pravosodje RS, g. Lovru Shturmu.

 

DOKUMENTI (tozhbe, pritozhbe, sodbe): 

1 Dokument: TOZHBA na Upravno sodishche RS, Enota Ljubljana, 12. aprila 2003

2 Vloga Uradu Varuha chlovekovih pravic RS, 26. novembra 2003; dopolnitev vloge, 12. maja 2004

3 Odgovor Varuha chlovekovih pravic RS, sht.: 5.8 - 82 / 2003 - 7 - UR, 23. junija 2004

4 Nadzorstvena pritozhba Ministrstvo za pravosodje RS - ministru Lovru Shturmu, 18. junija 2005

5 Zaprosilo za porochilo Ministrstva za pravosodje RS, sht.: 712-482/05, 29. avgusta 2005

6 Porochilo Upravnega sodishcha RS, Opr. sht.: Su 020400/2005-20, 6. septembra 2005

7 SODBA Upravnega sodishcha RS, U 693/2003-14, 28. decembra 2005

8 PRITOZHBA** na Upravno sodishche RS, Opr. sht.: U 693/2003-14, 9. januarja 2006

10 Obvestilo VS RS o varstvu pravice do sojenja - predsednik Franc Testen, 4. marca 2009

 

_________

** Pritozhba bi sicer morala biti naslovljena na Vrhovno sodishche Republike Slovenije, ne pa na Upravno sodishche Republike Slovenije v Ljubljani,

temu bi bila pritozhba lahko samo vrochena. Vendar smo sledili pravnemu pouku v sodbi U 693/2003-14 z dne: 28. 12. 2005. (Op. ur.)  

 

 

Rajko Shushtarshich

za zavod Revija SRP

poobl. oseba za zastopanje

odg. ur. in v.d. direktorja

 

 

 

_______________

Nadaljevanje:

10 Obvestilo VS RS o varstvu pravice do sojenja - predsednik Franc Testen, 4.marca 2009

 

 

Pogum Revije SRP 2003/3

Dokument:

NADZORSTVENA PRITOŽBA

/v gajici/

Revija SRP /Svoboda, Resnica, Pogum/,

zavod za založništvo na področju kulture

in umetnosti, Pražakova 13, 1000 Ljubljana

m.š.1339427, d.š.71461965, b.r. 10100–0038333910

e.m. urednishtvo@revijasrp.si

i.a. http://www.revijasrp.si

 

Ljubljana, 15. januarja 2009

 

Opr. št. U 693/2003-14

 

VRHOVNO SODIŠČE RS

Tavčarjeva 9, 1000 Ljubljana

Spoštovani gospod predsednik Franc Testen, vrhovni sodnik

 

Zadeva: Nadzorstvena pritožba /druga/*

 

Vrhovnemu sodišču RS – predsedniku sodišča, vrhovnemu sodniku Francu Testenu – vlagam nadzorstveno pritožbo, po 72. členu Zakona o sodiščih (Ur. list RS, št. 19/94, 45/95, 38/99, 28/00, ter št. 23/2005). Apeliram za pospešeno rešitev pritožbe (vložene: 9. januarja 2006) zoper SODBO UPRAVNEGA SODIŠČA RS (z dne: 28. 12. 2005, vročene: 3. 1. 2006). Razlogi za vložitev druge nadzorstvene pritožbe so isti (in njena utemeljitev je kot pri prvi nadz. pritožbi, je torej nespremenjena), le da zdaj Vrhovno sodišče RS neutemeljeno dolgo rešuje pritožbo ali pa je posredi kak drug, meni neznan razlog. Naj torej ponovim utemeljitev nadz. pritožbe.

 

Podrobnejša utemeljitev:

»Zavod Revija SRP, Pražakova 13, Ljubljana, ki ga zastopa Rajko Šuštaršič, odg. ur. Revije SRP in v. d. direktorja zavoda, je

zoper Ministrstvo za kulturo RS, Maistrova 10, Ljubljana, vložil tožbo z dne 12. 4. 2003, sprejeta na Upravnem sodišču RS 14. 4. 2003.

Po pripadnosti zadev na Upravno sodišče RS je vložena tožba v nerazumnem zaostanku med reševanimi oz. nereševanimi primeri vloženih tožb na Upravno sodišče RS. Po pomenu zadeve za svobodo medijev pa ukinjanje neodvisne revije ali vsaj njenega rednega programa ni nepomembna zadeva.

Pričakovali smo odziv oz. sklep Upravnega sodišča RS v razumnem roku. Vsekakor prej kot v dveh letih. Pričakovali smo celo več, namreč hiter odziv sodišča na tožbo zavoda, ker je bil po našem mnenju evidentno kršen postopek javnega razpisa MzK RS za založništvo v letu 2003. Ne nazadnje tudi zato, ker ukinjanje neke neodvisne revije, ki je redno izhajala (po programu, do takrat že deset let), ni ravno zanemarljiva zadeva.

V publiciranih številkah revije v letu 2003 (tako v natisnjenih kot v elektronskih – na internetu v Reviji SRP, št. 53/54, feb. 2003, Reviji SRP, št. 55/56, jun. 2003, Reviji SRP, št. 57/58, okt. 2003) je na vidnem mestu navedeno, tako kot zahteva MzK RS (v pogodbah o izvedbi kulturnega programa v čl. 4 pogodbe iz leta 2002 oz. v prejšnjih letih v 8. čl. pogodb), da revijo sofinancira Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije! Tako tudi v vseh predhodnih letih, ko je MzK RS sofinanciralo revijo oz. program Zavoda Revija SRP.

Revija SRP, št. 53/54, je izšla natanko 1. februarja 2003. To je pred Sklepom MzK RS o zavrženju revije na programskem razpisu. Reviji SRP, št. 55/56, jun. 2003 in Reviji SRP, št. 57/58, okt. 2003 pa sta bili delno že pripravljeni. Taka je namreč narava programskega dela pri revijah, ki izhajajo natančno v predvidenih rokih, kar je bilo za Revijo SRP neprekršeno pravilo oz. zaveza (da vsako leto izide 1. februarja, 1. junija in 1. oktobra; inačica na internetu pa mesec dni prej).

Izdajanje revij in knjig zavoda Revija SRP v dveh medijih (v tiskanem in v elektronskem) skoraj v celoti omogočajo sodelavci v reviji! Ministrstvo nas je sofinanciralo zgolj simbolično, približno do desetine ali celo samo dvajsetine celotnih stroškov, po grobo ocenjenih dejanskih stroških za izdajanje revij in knjig izdajatelja. Resnično pa bi naposled radi izvedeli, na koliko ocenjujejo celotne stroške letne izdajateljske dejavnosti našega zavoda. Ali pa koliko bi stali ministrstvo, če bi nas financiralo kot javni zavod, po merilih in kriterijih slovenskega kulturnega ministrstva (se pravi strokovne službe MK in strokovne skupine 2)? Zato pa si je kulturno ministrstvo dovolilo (s podpisom Andreje Rihter) žaljivo ovrednotenje celotnega našega ustvarjalnega prizadevanja oz. vse naše izdajateljske dejavnosti in s tem vseh avtorjev – sodelavcev Revije SRP !

2 Utemeljitev MzK je bila taka: “Kar pomeni, da je prehod na programski/projektni način sofinanciranja zahteval določeno diferenciacijo in koncentracijo sofinancirane založniške dejavnosti, saj bi ohranjanje razpršenega stanja glede na dani proračunski okvir šlo na škodo v prvi vrsti najproduktivnejših in najkakovostnejših programov slovenskih založnikov. Tako pa so ti letos podprti močneje kot doslej.” (Glej: Odprto zaprto pismo VII MzK RS, ministrici za kulturo RS Andreji Rihter, Merila in kriteriji MK RS, Diferenciacija slovenskih revij, z dne 28. maja 2002, in Odgovor na odprto pismo ministrice Andreje Rihter, 10.06.2002.)

Navedbe o sofinanciranju MzK v Reviji SRP v razpisnem letu 2003 so bile prevara ali potegavščina MzK RS. Drugače povedano, ministrstvo nas je vsaj glede navedbe o sofinanciranju februarske številke Revije SRP 53/54 izigralo. Zavrženje oz. “diferenciranje” Revije SRP (v žargonu ministrstva) pa je za sodelavce revije žaljivo! Revija SRP je edina slovenska revija, ki je že vrsto let v celoti dostopna Slovencem po svetu in tistim, ki razumejo slovenščino, tj. globalno dostopna, z vsemi avtorji oz. njihovimi prispevki, ki so izšli v reviji, in s knjigami, ki so izšle v ediciji Pogum (glej: Revija SRP – Knjižnica, na internetu http://www.revijasrp.si/knrevsrp/knjizh.htm), ki ima tudi sodelavce po svetu, a je bila izločena kot neproduktivna in nekakovostna. Domnevno manjkajoči in dvomljivi obrazec v razpisni dokumentaciji Finančni načrt – rekapitulacija je bil slab izgovor MzK.

Mzk RS je torej povzročilo zavodu Revija SRP, kot navajam MzK v drugi zavrnjeni oz. ignorirani ponudbi za poravnavo spora, materialno in še večjo moralno škodo:

“Najprej, vložitev tožbe je bil neizogiben naslednji korak zavoda, ko in ker se na Sklep MzK o zavržbi vloge zavoda ni bilo mogoče pritožiti na MzK RS. Ker je bil po našem mnenju, in ne samo po našem, sklep evidentno neutemeljen in nezakonit in je MzK s programskim razpisom za leto 2003 zamujalo, Revija SRP pa je izhajala redno, tj. po programu za leto 2003. Kratko rečeno, MzK RS je s svojim programskim razpisom zavodu Revija SRP povzročilo materialno in še večjo moralno škodo. Odškodninska tožba oz. odškodninski zahtevek zavoda bo ali pa ne bo mogoč po pravnomočni sodbi iz tožbe, vložene na Upravno sodišče RS. (Prav lahko, da bo o zadevi odločalo še ustavno sodišče RS in evropsko sodišče.) Druga možnost za rešitev spora pa je zunajsodna poravnava po umiku tožbe. Ne recite torej, da vsaj z naše strani ni bila dana pobuda za poravnavo spora med zavodom Revija SRP in MzK.” (Glej: Odprto pismo MK RS, X-1 – /Kaj se dogaja? – tretje nadaljevanje.)

MzK vztraja pri svoji nezmotljivosti, tudi po zamenjavi vlade in ministra za kulturo (naj spomnim, da se je nekdanja opozicija zelo zavzemala za neodvisne medije); pod sedanjim ministrom Vaskom Simonitijem so zavrgli dve pobudi zavoda Revija SRP za poravnavo spora. Torej nam preostane le še apel za pospešitev sodnega razpleta zadeve, ki bo omogočil odškodninski zahtevek zavoda zoper MzK.

Odškodninski zahtevek zavoda Revija SRP (celotno ime zavoda je: Revija SRP /Svoboda, Resnica, Pogum/, zavod za založništvo na področju kulture in umetnosti, Pražakova 13, 1000 Ljubljana) pa zdaj ni več le simboličen znesek v višini spornega sofinanciranja, ampak je zdaj, po dveh zavrnjenih pobudah za poravnavo, tolikšen “kolikor bi zavod Revija SRP dobil, če bi ga Ministrstvo za kulturo RS v letu 2003 financiralo kot javni zavod”, po merilih in kriterijih slovenskega kulturnega ministrstva in povečan za zamudne obresti od polovice leta 2003. Konkreten znesek pa naj določi sodni izvedenec za področje založništva.«

 

K utemeljitvi (druge) nadzorstvene pritožbe lahko dodam samo še to:

Ministrstvo za pravosodje RS, takratni minister za pravosodje RS, Lovro Šturm, je z Zaprosilom za poročilo Upravnemu sodišču Republike Slovenije v Ljubljani (št. 712-482/05 z dne 29. 8. 2005) utemeljitev nadzorstvene pritožbe priznal kot zadostno. Po zaprosilu Ministrstva za pravosodje RS je bila prvostopenjska sodba rešena tako rekoč takoj. Razlogi za vložitev druge nadzorstvene pritožbe so isti – njena utemeljitev je enaka kot pri prvi nadz. pritožbi – le da zdaj Vrhovno sodišče RS neutemeljeno dolgo rešuje pritožbo ali pa je posredi kak drug, meni neznan razlog. Zadeva se je torej ponovila – oz. je še bolj očitna – pri reševanju pritožbe na Vrhovnem sodišču RS, ker je v nerazumnem zaostanku med reševanimi oz. nerešenimi primeri vloženih pritožb na Vrhovno sodišče RS, pri čemer gre za relativno enostaven primer iz sodne prakse, namreč za evidentno kršitev razpisne zakonodaje s strani MzK RS (gl.: Sklepno ugotovitev v Pritožbi na Sodbo upravnega sodišča RS, 9. januarja 2006).

Dodatno je tudi dejstvo, da izhajajo revije in knjige zavoda Revija SRP v dveh medijih (v tiskanem in v elektronskem) zdaj že sedemnajsto leto redno, in jih zadnja leta, tj. od leta 2003, v celoti omogočajo sodelavci v reviji! Država neodvisni reviji oz. zavodu ne da ničesar, niti tega, kar ji pogojno dolguje. Tudi obljubljenega sklada za neodvisne medije ni ustanovila (gl. Rajko Šuštaršič, Zadeva: Neodvisni mediji, Odprto pismo Janezu Janši – ministrskemu predsedniku RS, Revija SRP, letnik 15, številka 81/82, oktober 2007; in Rajko Šuštaršič, Opomnja sistemu: Še o neodvisnih medijih /Kabinetu predsednika vlade RS, Ministrstvu za kulturo – Kabinetu ministra/, Revija SRP, številka 85/86, Letnik 16, junij 2008). Na kratko, tako šikanozno ravnanje z Revijo SRP – edino slovensko resnično neodvisno revijo – in njenimi sodelavci ne kaže ravno na enakopravno obravnavanje svobodnih oz. neodvisnih ustvarjalcev v primeri z državno protežiranimi. Po našem mnenju pa gre tudi za kratenje ustavne pravice do svobode misli in pisanja. Kako pa naj bi si sicer razlagali dejstvo, da sedemnajst let izhajanja revije spremlja tudi sedemnajst let njenega ukinjanja, tako ali drugače?

 

_____________

* Prvo nadzorstveno pritožbo smo vložili na Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije, v Ljubljani, 18. junija 2005 (Opr. št. U 693/2003-8), Ministru za pravosodje RS, g. Lovru Šturmu.

 

DOKUMENTI (tožbe, pritožbe, sodbe):

1 Dokument: TOŽBA na Upravno sodišče RS, Enota Ljubljana,, 12. aprila 2003

2 Vloga Uradu Varuha človekovih pravic RS, 26. novembra 2003; dopolnitev vloge, 12. maja 2004

3 Odgovor Varuha človekovih pravic RS, št.: 5.8 - 82 / 2003 - 7 - UR, 23. junija 2004

4 Nadzorstvena pritožba Ministrstvo za pravosodje RS - ministru Lovru Šturmu, 18. junija 2005

5 Zaprosilo za poročilo Ministrstva za pravosodje RS, št.: 712-482/05, 29. avgusta 2005

6 Poročilo Upravnega sodišča RS, Opr. št.: Su 020400/2005-20, 6. septembra 2005

7 SODBA Upravnega sodišča RS, U 693/2003-14, 28. decembra 2005

8 PRITOŽBA** na Upravno sodišče RS, Opr. št.: U 693/2003-14, 9. januarja 2006

10 Obvestilo VS RS o varstvu pravice do sojenja - predsednik Franc Testen, 4. marca 2009

 

________

** Pritožba bi sicer morala biti naslovljena na Vrhovno sodišče Republike Slovenije, ne pa na Upravno sodišče Republike Slovenije v Ljubljani,

temu bi bila pritožba lahko samo vročena. Vendar smo sledili pravnemu pouku v sodbi U 693/2003-14 z dne: 28. 12. 2005. (Op. ur.)

 

Rajko Šuštaršič

za zavod Revija SRP

poobl. oseba za zastopanje

odg. ur. in v.d. direktorja

 

_______________

Nadaljevanje:

10 Obvestilo VS RS o varstvu pravice do sojenja - predsednik Franc Testen, 4.marca 2009