Pogum Revije SRP 2003/3
2. zbirni obrazec 2002
(Priloge, dokazi: str. 1)
1 programski razpis 1
2003 (P1-03)
Založništvo
revije
Založništvo
Programski sklop Izdaja revij
Zbirni obrazec 2002
Seznam prijavljenih revij
 
Ime revije:
Dosežen obseg revije v AP in v straneh v letu 2002
Sofinanciran-je revije s strani MK v letu 2002
Sofinanciranje revije s strani MŠZŠ v letu 2002 in s strani ostalih sofinancerjev
Vsi predvideni* stroški revije v letu 2003
Pri MK zaprošena sredstva v letu 2003
Pri MŠZŠ zaprošena sredstva v letu 2003
1. Revija SRP
60 AP t.j.
600 str. B f.
1,500.000 SIT
0 SIT
2.160.000 SIT
1.500.000 SIT
0 SIT
Op. predlagatelja: * to je, vsi obračunani stroški, ali dr. rečeno, le minimalni ali reducirani stroški revije v l. 2003
 
 
Obvezna priloga: kopija naslovnic vseh številk revije/revij, ki so izšle v letu 2002! (Glej dodatno dokazilo 3.6, str. 18)
 
Izpolniti za vsako revijo posebej!
 
 
 
Splošni podatki o reviji
Ime in podnaslov revije: Revija SRP /Svoboda, Resnica Pogum/
Naslov uredništva: Pražakova 13, 1000 Ljubljana
Izdajatelj (ime in naslov): REVIJA SRP zavod za založništvo na področju kulture in umetnosti
Založnik:  
Odgovorni urednik: Rajko Šuštaršič
Ime in funkcija pooblaščene osebe: Rajko Šuštaršič, v.d. direktorja
Člani uredništva (navesti njihovo strokovno usposobljenost): Ivo Antič – dipl. slav., publ., Franko Bušić (Zagreb) – publicist, Lev Detela (Dunaj) – pisatelj, Matjaž Hanžek – dipl. soc., Igor Koršič – dr. fil., Matevž Krivic – mag. prav., Jolka Milič – prev., esjist, publicist, Just Rugel (Moskva) – dipl. medn. nov., Rajko Šuštaršič – dipl. soc.
____________________________
1 Najvišja dovoljena zaprošena vsota je 70% vseh stroškov in največ 20 mio sit na revijo
2 V primeru, da izdajatelj revije ni tudi založnik revije, je potrebno kot obvezno prilogo priložiti sporazum med izdajateljem in založnikom, ki opredeljuje njuno razmerje.

 

 

(Priloge, dokazi: str. 2)
2 programski razpis 1
2003 (P1-03)
Založništvo
revije
Založništvo
Programski sklop Izdaja revij
 

Podatki o reviji

Vrsta revije: Mladinska
  Literarna
  Humanistična
  S področja umetnosti /likovna priloga/
  S področja kulturne dediščine
  Splošna kulturna
Izhaja od leta: 1992
Letnik: XI
Št. vpisa v razvid medijev: 377
Številk v letu 2003: 6
- enojnih:  
- dvojnih: 3
Predviden obseg v avtorskih polah in straneh za ves letnik v l. 2003 60
- znanstveni članki  
- strokovni članki 15
- esejistična besedila 15
- literarna besedila – proza 15
- literarna besedila - poezija (št. verzov) 15
- likovne priloge 3
- število reprodukcij in formati 24 barv. repr. B form +3 barvne nasl.
Povprečna naklada na številko v l. 2003: * glej op. st. 4 300*
Skupna naklada v l. 2003: 900
Ciljni bralci revije (število, starostna struktura ipd.)
internet: po svetu razseljeni Slovenci
knj. izdaja: knjižnice, avtorji, ...
Distribucija revije (opis) knj. izdaja: po pošti: knjižnicam, avtorjem...
Promocija revije internet: in CD-ji
Predstavitev revije preko interneta izhaja na internetu: http://www.revijasrp.si (je v celoti na internetu t.j. vse št. revije)
   
Odhodki:
Papir in tisk skupaj: 1.170.000 SIT  
Odprema in stroški poštnine skupaj: 200.000 SIT  
Stroški promocije: 0 SIT  
Ostali materialni stroški: 250.000 SIT  
- računalniška (oprema, potr. material)   150.000 SIT
- materialnim str. lektorja (računalniška oprema, potr. material)   100.000 SIT
-   0 SIT

 

 

(Priloge, dokazi: str. 3)
3,4 programski razpis 1
2003 (P1-03)
Založništvo
revije
Založništvo
Programski sklop Izdaja revij
 
Avtorski honorarji:
 
Povprečna višina cene avtorske pole v letu 2002 za avtorska dela: 0,00 SIT; za prevode: 0,00 SIT
Proza, znanstveno ali strokovno besedilo:
Število avtorskih pol: 0 po SIT 0 skupaj 0 SIT
Poezija, dramatika:
Število avtorskih pol: 0 po SIT 0 skupaj 0 SIT
Pavšal za pesniško zbirko ali dramo: 0 SIT
Prevod:
Število avtorskih pol: 0 po SIT 0 skupaj 0 SIT
Število verzov: 0 po SIT 0 skupaj 0 SIT
Avtorske pravice: skupaj 0 SIT
Ocena knjižnega dela skupaj 0 SIT
Jezikovni pregled:
Lektura (št. a.p.) 60 po SIT 7.000 skupaj 420.000 SIT
Korekture (št. a.p.) 60 po SIT 2.000 skupaj 120.000 SIT
Oprema (zun. in notr., tehn. urejanje): skupaj 0 SIT
Ilustracije, fotografije: skupaj 0 SIT
Stroški promocije: skupaj 0 SIT
Drugo skupaj 0 SIT
Uredniški honorarji skupaj (bruto): 0 SIT
(Opomba: Priznavajo se do višine 10% avtorskih honorarjev pri leposlovnih besedilih in do 15% avtorskih honorarjev pri znanstvenih besedilih.)
 
Vsi honorarji skupaj

540.000 SIT

Stroški zaposlenih (kjer so zaposleni uredniki in administrativne moči):

Opis delovnega mesta
(Opis delovnih mest zaposlenih in bruto plač na zaposlenega (posebej označiti, če gre za zaposlitev s krajšim delovnim časom)
Letna bruto plača v SIT
Od tega bruto stroškov
na revijo v SIT
- 1* v.d. dir. 0 SIT 0 SIT
- 2* oblikov. strani za tisk in intern. 0 SIT 0 SIT
- 3* lektor in korektor za tisk in internet 0 SIT 0 SIT
Prenesene (posredne) plače (ali honorarji) za delo skupnih služb (administrativno, računovodsko delo ipd.) 0 SIT 0 SIT
Stroški zaposlenih skupaj (bruto) 0 SIT 0 SIT
______________________________
3 Pri določanju višine avtorskih honorarjev v letu 2003 mora prijavitelj izhajati iz povprečnih doseženih višin avtorskih honorarjev v letu 2002 ob upoštevanju revalorizacije, vendar do višine razponov, ki jih priporoča Ministrstvo za kulturo; vsakršna drugačna odstopanja mora prijavitelj pisno utemeljiti.
Vsi stroški skupaj (bruto) 2,160.000 SIT
Vsi stroški skupaj na izvod 2.400 SIT

 

 

(Priloge, dokazi: str. 4)
4 programski razpis 1
2003 (P1-03)
Založništvo
revije

Predvideni prihodki v letu 2003

Skupaj neto prihodek od naročnine in proste prodaje (z upoštevanim odbitkom za remitendo, rabat in riziko) 0 SIT
Število vseh prodanih izvodov: 0 SIT
Število naročnikov: 0 SIT
Število izvodov za izmenjavo (letno): 0 SIT
Število tujih naslovov, ki jih pridobite z izmenjavo: 0 SIT
Število brezplačnih izvodov: 900
Kolikšen odstotek vseh stroškov krijejo prihodki od naročnine in prodaje: 0 %
Notranja subvencija (ustanovitelja, izdajatelja, založnika): 660.000 SIT
Ostali sofinancerji (navesti deleže): 0 SIT
Prihodki iz trženja oglasnega prostora: 0 SIT
Donacije (sodelavcev) ? SIT
Zaprošeno sofinanciranje pri ministrstvih: 1,500.000 SIT
- MK 1,500.000 SIT
- MŠZŠ (navesti Urad) 0 SIT
- MDDS 0 SIT
- MZZ 0 SIT
- MZ 0 SIT
- Drugih (navesti katerih) 0 SIT
Vsi prihodki skupaj
2,160.000 SIT
 
_______________
* Opomba: Razliko med realnimi stroški za izdajanje revije in prihodki zavoda pokrivamo z neobračunanim, tj. zastonjskim delom sodelavcev ter z notranjo subvencijo oz. donacijami sodelavcev.
Postavke (odh. in prih.) za katere dosedanjih 10 letih izhajanja revije nismo prejeli subvencije so prazne (0.- SIT). Teh, kot ugotavljamo, fiktivnih prihodkov in zato tudi odhodkov torej sami sebi ne obračunavamo več!
Subvencijo pričakujemo le še za najnujnejše stroške (za del mat. str., tisk in lektoriranje), t.j. v višini subvencije iz leta 2002.
Naklado sicer lahko povečamo na zahtevani minimum 400 izvodov, in tako zadostimo posebnemu razpisnemu pogoju št. 6, vendar bi bil to za revijo, ki je v celoti na internetu in tudi na CD-jih, kakor tudi za MK RS skrajno nepotreben strošek.
 
* Glej prilogi: Uredniški program Revije SRP za l. 2002 in 2003-2012!
Vsebinsko poročilo o udejanjenem programu zavoda REVIJA SRP 2002

 

 

Priloge, dokazi: str. 5)
5 programski razpis 1
2003 (P1-03)
Založništvo
revije
Založništvo
Programski sklop Izdaja revij
 
Prodajna cena na izvod v letu 2002:

 

Enojna številka:          SIT
Dvojna številka: 1.250 SIT
Letna naročnina:          SIT

 

Realizacija dosedanjih letnih programov:

2001
Skupaj številk: Načrtovano: 3 dvojne Izdano: 3 dvojne + 1 izredno
Obseg v a.p.: Načrtovano: 60 Izdano: 75
Obseg v str.: Načrtovano: 600 Izdano: 750
Prodana naklada: Načrtovano: 0 Realizirano: 0
2002
Skupaj številk: Načrtovano: 3 dvojne Izdano: 3 dvojne
Obseg v a.p.: Načrtovano: 60 Izdano: 60
Obseg v str.: Načrtovano: 600 Izdano: 600
Prodana naklada: Načrtovano: 0 Realizirano: 0
 
Za točnost podatkov odgovarja:  
Za uredništvo: Rajko Šuštaršič odg. ur.
Za izdajatelja: Rajko Šuštaršič v.d. dir.
 
 
 
Datum: 1. marec 2003
Podpis odgovorne osebe in žig:
Rajko Šuštaršič
Zhig: Revija SRP
 
Dodatne informacije: Barbara Koželj, svetovalka ministrice, tel: 01/478 59 35, i.a. Barbara.Kozelj@gov.si

 

3 – Obvezne priloge