Pogum Revije SRP 2003/3
Dokument:
NADZORSTVENA PRITOZHBA
/izjemoma tudi v gajici/
 
Revija SRP /Svoboda, Resnica, Pogum/,
zavod za zalozhnishtvo na podrochju kulture
in umetnosti, Prazhakova 13, 1000 Ljubljana
m.sh.1339427, d.sh.71461965, b.r. 10100–0038333910
e.m. urednishtvo@revijasrp.si
i.a. http://www.revijasrp.si
 
Ljubljana, 18. junija 2005
  Opr. sht. U 693/2003-8
 
Ministrstvo za pravosodje RS
Ljubljana, Zhupanchicheva ulica, 3
Sposhtovani gospod Lovro Shturm, minister za pravosodje RS

 

Zadeva: Nadzorstvena pritozhba
 
 
Ministrstvu za pravosodje RS vlagam nadzorstveno pritozhbo, po 72. chlenu Zakona o sodishchih (Ur. list RS, sht. 19/94, 45/95, 38/99 ter 28/00). Apeliram za pospesheno reshitev tozhbe
 
zavoda Revija SRP, Prazhakova 13, Ljubljana, ki ga zastopa Rajko Shushtarshich, odg. ur. Revije SRP in v. d. direktorja zavoda
zoper Ministrstvo za kulturo RS, Maistrova 10, Ljubljana, vlozhene 12. 4. 2003, sprejete na Upravnem sodishchu RS 14. 4. 2003.

Po pripadnosti zadev na Upravno sodishche RS je vlozhena tozhba v nerazumnem zaostanku med reshevanimi oz. nereshevanimi primeri vlozhenih tozhb na Upravno sodishche RS. Po pomenu zadeve za svobodo medijev pa ukinjanje neodvisne revije ali vsaj njenega rednega programa ni nepomembna zadeva.

 

Podrobnejsha utemeljitev:

Prichakovali smo odziv oz. sklep Upravnega sodishcha RS v razumnem roku. Vsekakor prej kot v dveh letih. Prichakovali smo celo vech, namrech hiter odziv sodishcha na tozhbo zavoda, ker je bil po nashem mnenju evidentno krshen postopek javnega razpisa MzK RS za zalozhnishtvo v letu 2003. Ne nazadnje tudi zato, ker ukinjanje neke neodvisne revije, ki je redno izhajala (po programu, do takrat zhe deset let), ni ravno zanemarljiva zadeva.

V publiciranih shtevilkah revije v letu 2003 (tako v natisnjenih kot v elektronskih – na internetu v Reviji SRP, sht. 53/54, feb. 2003, Reviji SRP, sht. 55/56, jun. 2003, Reviji SRP, sht. 57/58, okt. 2003) je na vidnem mestu navedeno, tako kot zahteva MzK RS (v pogodbah o izvedbi kulturnega programa v chl. 4 pogodbe iz leta 2002 oz. v prejshnjih letih v 8. chl. pogodb), da revijo sofinancira Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije! Tako tudi v vseh predhodnih letih, ko je MzK RS sofinanciralo revijo oz. program Zavoda Revija SRP.

Revija SRP, sht. 53/54, je izshla natanko 1. februarja 2003. To je pred Sklepom MzK RS o zavrzhenju revije na programskem razpisu. Reviji SRP, sht. 55/56, jun. 2003 in Reviji SRP, sht. 57/58, okt. 2003 pa sta bili delno zhe pripravljeni. Taka je namrech narava programskega dela pri revijah, ki izhajajo natanchno v predvidenih rokih, kar je bilo za Revijo SRP neprekrsheno pravilo oz. zaveza (da vsako leto izide 1. februarja, 1. junija in 1. oktobra; inachica na internetu pa mesec dni prej).

Izdajanje revij in knjig zavoda Revija SRP v dveh medijih (v tiskanem in v elektronskem) skoraj v celoti omogochajo sodelavci v reviji! Ministrstvo nas je sofinanciralo zgolj simbolichno, priblizhno do desetine ali celo samo dvajsetine celotnih stroshkov, po grobo ocenjenih dejanskih stroshkih za izdajanje revij in knjig izdajatelja. Resnichno pa bi naposled radi izvedeli, na koliko ocenjujejo celotne stroshke letne izdajateljske dejavnosti nashega zavoda? Ali pa koliko bi stali ministrstvo, che bi nas financiralo kot javni zavod, po merilih in kriterijih slovenskega kulturnega ministrstva (se pravi strokovne sluzhbe MK in strokovne skupine 2)? Zato pa si je kulturno ministrstvo dovolilo (s podpisom Andreje Rihter) zhaljivo ovrednotenje celotnega nashega ustvarjalnega prizadevanja oz. vse nashe izdajateljske dejavnosti in s tem vseh avtorjev – sodelavcev Revije SRP !

2 Utemeljitev MzK je bila taka: “Kar pomeni, da je prehod na programski/projektni nachin sofinanciranja zahteval dolocheno diferenciacijo in koncentracijo sofinancirane zalozhnishke dejavnosti, saj bi ohranjanje razprshenega stanja glede na dani prorachunski okvir shlo na shkodo v prvi vrsti najproduktivnejshih in najkakovostnejshih programov slovenskih zalozhnikov. Tako pa so ti letos podprti mochneje kot doslej.” (Glej: Odprto zaprto pismo VII MzK RS, ministrici za kulturo RS Andreji Rihter, MERILA IN KRITERIJI MK RS, Diferenciacija slovenskih revij, z dne 28. maja 2002, in Odgovor na odprto pismo ministrice Andreje Rihter, 10.06.2002.)

Navedbe o sofinanciranju MzK v Reviji SRP v razpisnem letu 2003 so bile prevara ali potegavshchina MzK RS. Drugache povedano, ministrstvo nas je vsaj glede navedbe o sofinanciranju februarske shtevilke Revije SRP 53/54 izigralo. Zavrzhenje oz. “diferenciranje” Revije SRP (v zhargonu ministrstva) pa je za sodelavce revije zhaljivo! Revija SRP je edina slovenska revija, ki je zhe vrsto let v celoti dostopna Slovencem po svetu in tistim, ki razumejo slovenshchino, tj. globalno dostopna, z vsemi avtorji oz. njihovimi prispevki, ki so izshli v reviji, in s knjigami, ki so izshle v ediciji Pogum (glej: Revija SRP – Knjizhnica, na internetu http://www.revijasrp.si/knrevsrp/knjizh.htm), ki ima tudi sodelavce po svetu, a je bila izlochena kot neproduktivna in nekakovostna. Domnevno manjkajochi in dvomljivi obrazec v razpisni dokumentaciji Financhni nachrt – rekapitulacija je bil slab izgovor MzK.

Mzk RS je torej povzrochilo zavodu Revija SRP, kot navajam MzK v drugi zavrnjeni oz. ignorirani ponudbi za poravnavo spora, materialno in she vechjo moralno shkodo:

“Najprej, vlozhitev tozhbe je bil neizogiben naslednji korak zavoda, ko in ker se na Sklep MzK o zavrzhbi vloge zavoda ni bilo mogoche pritozhiti na MzK RS. Ker je bil po nashem mnenju, in ne samo po nashem, sklep evidentno neutemeljen in nezakonit in je MzK s programskim razpisom za leto 2003 zamujalo, Revija SRP pa je izhajala redno, tj. po programu za leto 2003. Kratko recheno, MzK RS je s svojim programskim razpisom zavodu Revija SRP povzrochilo materialno in she vechjo moralno shkodo. Odshkodninska tozhba oz. odshkodninski zahtevek zavoda bo ali pa ne bo mogoch po pravnomochni sodbi iz tozhbe, vlozhene na Upravno sodishche RS. (Prav lahko, da bo o zadevi odlochalo she ustavno sodishche RS in evropsko sodishche.) Druga mozhnost za reshitev spora pa je zunajsodna poravnava po umiku tozhbe. Ne recite torej, da vsaj z nashe strani ni bila dana pobuda za poravnavo spora med zavodom Revija SRP in MzK.” (Glej: Odprto pismo MK RS, X-1 – /Kaj se dogaja? – tretje nadaljevanje.)

MzK vztraja pri svoji nezmotljivosti, tudi po zamenjavi vlade in ministra za kulturo (naj spomnim, da se je nekdanja opozicija zelo zavzemala za neodvisne medije); pod sedanjim ministrom Vaskom Simonitijem so zavrgli dve pobudi zavoda Revija SRP za poravnavo spora. Torej nam preostane le she apel za pospeshitev sodnega razpleta zadeve, ki bo omogochil odshkodninski zahtevek zavoda zoper MzK.

Odshkodninski zahtevek zavoda Revija SRP (celotno ime zavoda je: Revija SRP /Svoboda, Resnica, Pogum/, zavod za zalozhnishtvo na podrochju kulture in umetnosti, Prazhakova 13, 1000 Ljubljana) pa zdaj ni vech le simbolichen znesek v vishini spornega sofinanciranja, ampak je zdaj, po dveh zavrnjenih pobudah za poravnavo, tolikshen “kolikor bi zavod Revija SRP dobil, che bi ga Ministrstvo za kulturo RS v letu 2003 financiralo kot javni zavod”, po merilih in kriterijih slovenskega kulturnega ministrstva in povechan za zamudne obresti od polovice leta 2003. Konkreten znesek pa naj dolochi sodni izvedenec za podrochje zalozhnishtva.

 

Priloge:
 
Tozhba zoper MzK Zoper – Sklep MK RS sht. 403-50/2003-26 dr. UG, z dne 18. 3. 2003, vrochen zavodu Revija SRP dne 26. 3. 2003,
o programskem razpisu za leto 2003 (P1-03)
Odgovor tozhene stranke – MK RS, Cirila Bashkovicha, z dne 23.4.2003, vrochen Reviji SRP 6. 5. 2004
Odgovor na odgovor (Revije SRP na odgovor tozhene stranke), 10. maja 2004
 
Objavljena dokazila v elektronski knjigi:
Pogum Revije SRP 2003/3, Rajko Shushtarshich, Franci Zagorichnik, Matjazh Hanzhek, ZHIGOSANA USTVARJALNOST
(za javnost zadeve – priloge, dokazi v nadaljevanju):
Rajko Shushtarshich: Odprto zaprto pismo MK RS, VII – Andreji Rihter, Diferenciacija slovenskih revij in program neodvisne Revije SRP 2003 do 2012/
Andreja Rihter: Odgovor ministrice MK RS na odprto pismo
Rajko Shushtarshich: Obeti slovenski kulturi /Javni interes v kulturi/
 
SHE ODPRTA PISMA – SHE MERILA IN KRITERIJI
Jolka Milich: Odprto pismo Jozhetu Horvatu, podsekretarju Ministrstva za kulturo /She merila in kriteriji MK RS – konkretno/
Slovenski ustvarjalci: Odprto pismo (43) literarnih ustvarjalcev in ustvarjalk ge. Andreji Rihter, ministrici za kulturo, vladi in parlamentu RS ter slovenski javnosti
Jolka Milich: Slovenska poezija v Italiji /Kdo peha vozichek, nalozhen s slovensko poezijo, chez domache planke v svet?/
 
KAJ SE DOGAJA?
Ivan Pal Ministrstvo za kulturo RS: Vpis v razvid ... Najava odlochbe ...
Rajko Shushtarshich: Vpis Revije SRP v razvid medijev
Ivan Pal Ministrstvo za kulturo RS: Odlochba vishjega inshpektorja Ivana Pala /izvajanje ZMED/
Rajko Shushtarshich, Chemu taki toni? /11. september 2002/
Rajko Shushtarshich: Odprto zaprto pismo MK RS, VIII – Andreji Rihter /Zavrzhene slovenske revije/
Urosh Grilc Ministrstvo za kulturo RS: Odgovor svetovalca vlade RS
Rajko Shushtarshich: Odgovor na odgovor /nadaljnja poizvedovanja/
 
JAVNA RAZPRAVA – TOZHBA
Rajko Shushtarshich: Tozhba zoper MK RS na Upravno sodishche RS / Tozhba na internetu – v vednost sodelavcem in za javnost zadeve/
Rajko Shushtarshich: "Cukrarna d" /zbral in izpolnil priloge in dokaze, t.j. obrazce, dokazila ob prijavi na Javni razpis MK RS za zalozhnishtvo, za l.. 2003/
Rajko Shushtarshich: Odprto pismo MK RS, IX – Andreji Rihter /Kaj se dogaja/
Rajko Shushtarshich: Odprto pismo MK RS, IX-1 – Andreji Rihter /Kaj se dogaja (1.1) – prvo nadaljevanje/
Rajko Shushtarshich: Odprto pismo MK RS, X – Vasku Simonitiju /Kaj se dogaja? – drugo nadaljevanje/
Jozhe Horvat: Odgovor na Odprto pismo MK RS, X /Kaj se dogaja? – drugo nadaljevanje/
Rajko Shushtarshich: Odprto pismo MK RS, X-1 – /Kaj se dogaja? – tretje nadaljevanje/
 
SKRIVNI DOKUMENT
Financhni nachrt za leto 2003 - rekapitulacija
Komentar k "Skrivnemu obrazcu" /in pojasnilo k tozhbi/
Rajko Shushtarshich, Uradu Varuha chlovekovih pravic RS
Rajko Shushtarshich, Uradu Varuha chlovekovih pravic RS /dopolnitev vloge/
Ciril Bashkovich, Odgovor MKRS na tozhbo Revije SRP
Rajko Shushtarshich, Odgovor na odgovor (Revije SRP na odgovor tozhene stranke – MK RS)
Matjazh Hanzhek – Odgovor Varuha chlovekovih pravic RS
Rajko Shushtarshich, Nadzorstvena pritozhba, Ministrstvu za pravosodje RS
 
V Ljubljani, 18. junija 2005
 
Rajko Shushtarshich
za zavod Revija SRP
poobl. oseba za zastopanje
odg. ur. in v.d. direktorja
 
 
__________________
* Nekateri dokumenti so zaradi dokumentarnosti zachasno v gajici.
– Nadaljevanje zadeve je bilo neizogibno: (zachasna op. ur.)

Zakljuchek

 

 

Pogum Revije SRP 2003/3
Dokument:
NADZORSTVENA PRITOžBA
/izjemoma tudi v gajici/
Revija SRP /Svoboda, Resnica, Pogum/,
zavod za založništvo na področju kulture
in umetnosti, Pražakova 13, 1000 Ljubljana
m.š.1339427, d.š.71461965, b.r. 10100–0038333910
e.m. urednishtvo@revijasrp.si
i.a. http://www.revijasrp.si
 
Ljubljana, 18. junija 2005
  Opr. št. U 693/2003-8
 
Ministrstvo za pravosodje RS
Ljubljana, Župančičeva ulica, 3
Spoštovani gospod Lovro Šturm, minister za pravosodje RS

 

Zadeva: Nadzorstvena pritožba
 
 
Ministrstvu za pravosodje RS vlagam nadzorstveno pritožbo, po 72. členu Zakona o sodiščih (Ur. list RS, št. 19/94, 45/95, 38/99 ter 28/00). Apeliram za pospešeno rešitev tožbe
 
zavoda Revija SRP, Pražakova 13, Ljubljana, ki ga zastopa Rajko Šuštaršič, odg. ur. Revije SRP in v. d. direktorja zavoda
zoper Ministrstvo za kulturo RS, Maistrova 10, Ljubljana, vložene 12. 4. 2003, sprejete na Upravnem sodišču RS 14. 4. 2003.

Po pripadnosti zadev na Upravno sodišče RS je vložena tožba v nerazumnem zaostanku med reševanimi oz. nereševanimi primeri vloženih tožb na Upravno sodišče RS. Po pomenu zadeve za svobodo medijev pa ukinjanje neodvisne revije ali vsaj njenega rednega programa ni nepomembna zadeva.

 

Podrobnejša utemeljitev:

Pričakovali smo odziv oz. sklep Upravnega sodišča RS v razumnem roku. Vsekakor prej kot v dveh letih. Pričakovali smo celo več, namreč hiter odziv sodišča na tožbo zavoda, ker je bil po našem mnenju evidentno kršen postopek javnega razpisa MzK RS za založništvo v letu 2003. Ne nazadnje tudi zato, ker ukinjanje neke neodvisne revije, ki je redno izhajala (po programu, do takrat že deset let), ni ravno zanemarljiva zadeva.

V publiciranih številkah revije v letu 2003 (tako v natisnjenih kot v elektronskih – na internetu v Reviji SRP, št. 53/54, feb. 2003, Reviji SRP, št. 55/56, jun. 2003, Reviji SRP, št. 57/58, okt. 2003) je na vidnem mestu navedeno, tako kot zahteva MzK RS (v pogodbah o izvedbi kulturnega programa v čl. 4 pogodbe iz leta 2002 oz. v prejšnjih letih v 8. čl. pogodb), da revijo sofinancira Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije! Tako tudi v vseh predhodnih letih, ko je MzK RS sofinanciralo revijo oz. program Zavoda Revija SRP.

Revija SRP, št. 53/54, je izšla natanko 1. februarja 2003. To je pred Sklepom MzK RS o zavrženju revije na programskem razpisu. Reviji SRP, št. 55/56, jun. 2003 in Reviji SRP, št. 57/58, okt. 2003 pa sta bili delno že pripravljeni. Taka je namreč narava programskega dela pri revijah, ki izhajajo natančno v predvidenih rokih, kar je bilo za Revijo SRP neprekršeno pravilo oz. zaveza (da vsako leto izide 1. februarja, 1. junija in 1. oktobra; inačica na internetu pa mesec dni prej).

Izdajanje revij in knjig zavoda Revija SRP v dveh medijih (v tiskanem in v elektronskem) skoraj v celoti omogočajo sodelavci v reviji! Ministrstvo nas je sofinanciralo zgolj simbolično, približno do desetine ali celo samo dvajsetine celotnih stroškov, po grobo ocenjenih dejanskih stroških za izdajanje revij in knjig izdajatelja. Resnično pa bi naposled radi izvedeli, na koliko ocenjujejo celotne stroške letne izdajateljske dejavnosti našega zavoda? Ali pa koliko bi stali ministrstvo, če bi nas financiralo kot javni zavod, po merilih in kriterijih slovenskega kulturnega ministrstva (se pravi strokovne službe MK in strokovne skupine 2)? Zato pa si je kulturno ministrstvo dovolilo (s podpisom Andreje Rihter) žaljivo ovrednotenje celotnega našega ustvarjalnega prizadevanja oz. vse naše izdajateljske dejavnosti in s tem vseh avtorjev – sodelavcev Revije SRP !

2 Utemeljitev MzK je bila taka: “Kar pomeni, da je prehod na programski/projektni način sofinanciranja zahteval določeno diferenciacijo in koncentracijo sofinancirane založniške dejavnosti, saj bi ohranjanje razpršenega stanja glede na dani proračunski okvir šlo na škodo v prvi vrsti najproduktivnejših in najkakovostnejših programov slovenskih založnikov. Tako pa so ti letos podprti močneje kot doslej.” (Glej: Odprto zaprto pismo VII MzK RS, ministrici za kulturo RS Andreji Rihter, MERILA IN KRITERIJI MK RS, Diferenciacija slovenskih revij, z dne 28. maja 2002, in Odgovor na odprto pismo ministrice Andreje Rihter, 10.06.2002.)

Navedbe o sofinanciranju MzK v Reviji SRP v razpisnem letu 2003 so bile prevara ali potegavščina MzK RS. Drugače povedano, ministrstvo nas je vsaj glede navedbe o sofinanciranju februarske številke Revije SRP 53/54 izigralo. Zavrženje oz. “diferenciranje” Revije SRP (v žargonu ministrstva) pa je za sodelavce revije žaljivo!

Revija SRP je edina slovenska revija, ki je že vrsto let v celoti dostopna Slovencem po svetu in tistim, ki razumejo slovenščino, tj. globalno dostopna, z vsemi avtorji oz. njihovimi prispevki, ki so izšli v reviji, in s knjigami, ki so izšle v ediciji Pogum (glej: Revija SRP – Knjizhnica, na internetu http://www.revijasrp.si/knrevsrp/knjizh.htm), ki ima tudi sodelavce po svetu, a je bila izločena kot neproduktivna in nekakovostna. Domnevno manjkajoči in dvomljivi obrazec v razpisni dokumentaciji Finančni načrt – rekapitulacija je bil slab izgovor MzK.

Mzk RS je torej povzročilo zavodu Revija SRP, kot navajam MzK v drugi zavrnjeni oz. ignorirani ponudbi za poravnavo spora, materialno in še večjo moralno škodo:

“Najprej, vložitev tožbe je bil neizogiben naslednji korak zavoda, ko in ker se na Sklep MzK o zavržbi vloge zavoda ni bilo mogoče pritožiti na MzK RS. Ker je bil po našem mnenju, in ne samo po našem, sklep evidentno neutemeljen in nezakonit in je MzK s programskim razpisom za leto 2003 zamujalo, Revija SRP pa je izhajala redno, tj. po programu za leto 2003. Kratko rečeno, MzK RS je s svojim programskim razpisom zavodu Revija SRP povzročilo materialno in še večjo moralno škodo. Odškodninska tožba oz. odškodninski zahtevek zavoda bo ali pa ne bo mogoč po pravnomočni sodbi iz tožbe, vložene na Upravno sodišče RS. (Prav lahko, da bo o zadevi odločalo še ustavno sodišče RS in evropsko sodišče.) Druga možnost za rešitev spora pa je zunajsodna poravnava po umiku tožbe. Ne recite torej, da vsaj z naše strani ni bila dana pobuda za poravnavo spora med zavodom Revija SRP in MzK.” (Glej: Odprto pismo MK RS, X-1 – /Kaj se dogaja? – tretje nadaljevanje.)

MzK vztraja pri svoji nezmotljivosti, tudi po zamenjavi vlade in ministra za kulturo (naj spomnim, da se je nekdanja opozicija zelo zavzemala za neodvisne medije); pod sedanjim ministrom Vaskom Simonitijem so zavrgli dve pobudi zavoda Revija SRP za zunajsodno poravnavo. Torej nam preostane le še apel za pospešitev sodnega razpleta zadeve, ki bo omogočil odškodninski zahtevek zavoda zoper MzK.

Odškodninski zahtevek zavoda Revija SRP (celotno ime zavoda je: Revija SRP /Svoboda, Resnica, Pogum/, zavod za založništvo na področju kulture in umetnosti, Pražakova 13, 1000 Ljubljana) pa zdaj ni več le simboličen znesek v višini spornega sofinanciranja, ampak je zdaj, po dveh zavrnjenih pobudah za poravnavo, tolikšen “kolikor bi zavod Revija SRP dobil, če bi ga Ministrstvo za kulturo RS v letu 2003 financiralo kot javni zavod”, po merilih in kriterijih slovenskega kulturnega ministrstva in povečan za zamudne obresti od polovice leta 2003. Konkreten znesek pa naj določi sodni izvedenec za področje založništva.

 

Priloge:
 
Tožba zoper MzK Zoper – Sklep MK RS št. 403-50/2003-26 dr. UG, z dne 18. 3. 2003, vročen zavodu Revija SRP dne 26. 3. 2003,
o programskem razpisu za leto 2003 (P1-03)
Odgovor tožene stranke – MK RS, Cirila Baškoviča, z dne 23.4.2003, vročen Reviji SRP 6. 5. 2004
Odgovor na odgovor (Revije SRP na odgovor tožene stranke), 10. maja 2004
 
Objavljena dokazila v elektronski knjigi:
Pogum Revije SRP 2003/3, Rajko Šuštaršič, Franci Zagoričnik, Matjaž Hanžek, ŽIGOSANA USTVARJALNOST
(za javnost zadeve – priloge, dokazi v nadaljevanju):
Rajko Šuštaršič: Odprto zaprto pismo MK RS, VII – Andreji Rihter, Diferenciacija slovenskih revij in program neodvisne Revije SRP 2003 do 2012/
Andreja Rihter: Odgovor ministrice MK RS na odprto pismo
Rajko Šuštaršič: Obeti slovenski kulturi /Javni interes v kulturi/
 
šE ODPRTA PISMA – šE MERILA IN KRITERIJI
Jolka Milič: Odprto pismo Jožetu Horvatu, podsekretarju Ministrstva za kulturo /Še merila in kriteriji MK RS – konkretno/
Slovenski ustvarjalci: Odprto pismo (43) literarnih ustvarjalcev in ustvarjalk ge. Andreji Rihter, ministrici za kulturo, vladi in parlamentu RS ter slovenski javnosti
Jolka Milič: Slovenska poezija v Italiji /Kdo peha voziček, naložen s slovensko poezijo, čez domače planke v svet?/
 
KAJ SE DOGAJA?
Ivan Pal Ministrstvo za kulturo RS: Vpis v razvid ... Najava odločbe ...
Rajko Šuštaršič: Vpis Revije SRP v razvid medijev
Ivan Pal Ministrstvo za kulturo RS: Odločba višjega inšpektorja Ivana Pala /izvajanje ZMED/
Rajko Šuštaršič, Čemu taki toni? /11. september 2002/
Rajko Šuštaršič: Odprto zaprto pismo MK RS, VIII – Andreji Rihter /Zavržene slovenske revije/
Uroš Grilc Ministrstvo za kulturo RS: Odgovor svetovalca vlade RS
Rajko Šuštaršič: Odgovor na odgovor /nadaljnja poizvedovanja/
 
JAVNA RAZPRAVA – TOžBA
Rajko Šuštaršič: Tožba zoper MK RS na Upravno sodišče RS / Tožba na internetu – v vednost sodelavcem in za javnost zadeve/
Rajko Šuštaršič: "Cukrarna d" /zbral in izpolnil priloge in dokaze, t.j. obrazce, dokazila ob prijavi na Javni razpis MK RS za založništvo, za l.. 2003/
Rajko Šuštaršič: Odprto pismo MK RS, IX – Andreji Rihter /Kaj se dogaja/
Rajko Šuštaršič: Odprto pismo MK RS, IX-1 – Andreji Rihter /Kaj se dogaja (1.1) – prvo nadaljevanje/
Rajko Šuštaršič: Odprto pismo MK RS, X – Vasku Simonitiju /Kaj se dogaja? – drugo nadaljevanje/
Jože Horvat: Odgovor na Odprto pismo MK RS, X /Kaj se dogaja? – drugo nadaljevanje/
Rajko Šuštaršič: Odprto pismo MK RS, X-1 – /Kaj se dogaja? – tretje nadaljevanje/
 
SKRIVNI DOKUMENT
Finančni načrt za leto 2003 - rekapitulacija
Komentar k "Skrivnemu obrazcu" /in pojasnilo k tožbi/
Rajko Šuštaršič, Uradu Varuha človekovih pravic RS
Rajko Šuštaršič, Uradu Varuha človekovih pravic RS /dopolnitev vloge/
Ciril Baškovič, Odgovor MKRS na tožbo Revije SRP
Rajko Šuštaršič, Odgovor na odgovor (Revije SRP na odgovor tožene stranke – MK RS)
Matjaž Hanžek – Odgovor Varuha človekovih pravic RS
Rajko Šuštaršič, Nadzorstvena pritožba, Ministrstvu za pravosodje RS
 
V Ljubljani, 18. junija 2005
 
Rajko Šuštaršič
za zavod Revija SRP
poobl. oseba za zastopanje
odg. ur. in v.d. direktorja
 
 
__________________
* Nekateri dokumenti so zaradi dokumentarnosti začasno v gajici.
– Nadaljevanje zadeve je bilo neizogibno: (začasna op. ur.)

 

Nadaljevanje:
Dokument 1.4: INTERVENCIJA MP RS