Knjizhnica Revije SRP
Lev Detela
 
Pogum Revije SRP 2003/2
Izdajatelj publikacije Pogum:
Revija SRP /Svoboda, Resnica, Pogum /,
zavod za zalozhnishtvo na podrochju kulture
in umetnosti, Ljubljana
e.m. urednishtvo@revijasrp.si
i.a. http://www.revijasrp.si
 
Naslovnica: Lev Detela, Odsev, 1989
 
Urednishtvo:
Revija SRP, Prazhakova 13, 1000 Ljubljana

Rajko Shushtarshich - odg. urednik

Ivo Antich - lektor in korektor
 
CIP - Katalozhni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjizhnica, Ljubljana
821.163.6-94
 
DETELA, Lev
Presvetljevanje polpreteklosti [Elektronski vir] /
Lev Detela. - Ljubljana : Revija SRP, 2003. -
(Pogum Revije SRP, ISSN 1408-9254 ; 2003, 2)
 
Nachin dostopa (URL) : http://www.revijasrp.si/knrevsrp/knjizh.htm
ISBN 961-610929-4
 
128903680
     
 

Pogum Revije SRP na internetu 2003, shtevilka 2
   
 
Lev Detela
 
 
PRESVETLJEVANJE POLPRETEKLOSTI
Spomini iz obdobja tranzicije in globalizacije 1989 2003 *
 
I. del
URA IN NJENO NIHALO
II. del
SLOVENSKI VOJNI DNEVNIK
III. del
SVET FUNKCIONALNO NEPISMENIH
IV. del
BREZ KNJIG SO NARODI NEMI IN GOLI
Kazalo poglavij
 
* Tretja knjiga spominskih zapisov Leva Detele. V prejshnjih letih je avtor objavil zhe dve spominski knjigi. Leta 1987 je pri Slovenski kulturni akciji v Buenos Airesu pod naslovom Chasomer zhivljenja izshlo njegovo srechanje z vojnim otroshtvom in mladostjo v Sloveniji po drugi svetovni vojni, leta 1999 pa je ljubljanska zalozhba Nova revija izdala Detelovo obsezhno prichevanje Emigrant o tridesetletnem bivanju izven Slovenije.