Knjizhnica Revije SRP

 
Rajko Shushtarshich
RAZISKAVA O
RAZISKOVANJU
 

Pogum Revije SRP 2003/1

 
Izdajatelj edicije Pogum Revije SRP
Revija SRP /Svoboda, Resnica, Pogum /,
zavod za zalozhnishtvo na podrochju
kulture in umetnosti, Ljubljana
e.m. urednishtvo@revijasrp.si
i.a. http://www.revijasrp.si
Naslovnica: Andrej Novak: 1983
Urednishtvo:
Rajko Shushtarshich - odg. urednik
Ivo Antich - lektor in korektor
CIP - Katalozhni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjizhnica, Ljubljana
654.197
 
SHUSHTARSHICH, Rajko
Raziskava o raziskovanju [Elektronski vir] / Rajko Shushtarshich. - Ljubljana : Revija SRP, 2003. -
(Pogum Revije SRP, ISSN 1408-9254 ; 2003, 1)
 
Nachin dostopa: http (URL): http://www.revijasrp.si/knrevsrp/pogum2003-1/pogum13.htm
ISBN 961-6109-24-3
I. Shushtarshich, Rajko glej Shushtarshich, Rajko
 
 
 

Pogum Revije SRP na internetu, januar 2003, shtevilka 1