Knjizhnica Revije SRP

 
 
 
Ivo Antich
MEDIJSKI VAMP
 
 
 

Pogum Revije SRP 2002/2

 
 
 
Izdajatelj publikacije Pogum:
Revija SRP /Svoboda, Resnica, Pogum /,
zavod za zalozhnishtvo na podrochju kulture
in umetnosti, Ljubljana
e.m. urednishtvo@revijasrp.si
i.a. http://www.revijasrp.si
 
Naslovnica: Jozhe Spacal: Vola, 1973
 
Urednishtvo:
Revija SRP, Prazhakova 13, 1000 Ljubljana
Rajko Shushtarshich - odg. urednik
Ivo Antich - lektor in korektor
 
CIP - Katalozhni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjizhnica, Ljubljana
659.3(081)
 
ANTICH, Ivo
Medijski vamp [Elektronski vir]
/ Ivo Antich. - Ljubljana : Revija SRP, 2002. -
(Pogum Revije SRP, ISSN 1408-9254 ; 2002, 2)
 
Nachin dostopa (URL) : http://www.revijasrp.si
ISBN 961-6109-23-5
I. Antich, Ivo glej Antich, Ivo
120862720

 

Vsebina

Za uvod
 
Vprashanje mita
Transformacije mita
Televizijske belezhke
Cikel »Macbeth«
She »Macbeth«
She »Macbeth«, she »vampirizem«
She »macbethizem«, she »vampirizem«
Ne brez »vampirizma«
Med mitom in Titom
Mit ali nit
Muzejski mit?
Mit in eksotika
Mitologija (s)porochil ali mediokriteta mediokracije
Mitologija terorizma
Mitologija (ne)zrelosti
Mitologija zmaja
Pogum Revije SRP na internetu 2002, shtevilka 2