Knjizhnica Revije SRP

 
Lucijan Vuga
HISHA NA MEJI
 
 
 
Pogum Revije SRP 2002/1
 

 

Izdajatelj edicije Pogum Revije SRP
/na iternetu/:
Revija SRP /Svoboda, Resnica, Pogum /,
zavod za zalozhnishtvo na podrochju
kulture in umetnosti, Ljubljana
e.m. urednishtvo@revijasrp.si
i.a. http://www.revijasrp.si
Naslovnica: Jozhe Spacal: Hishe, 1987
Urednishtvo:
Rajko Shushtarshich - odg. urednik
Ivo Antich - lektor in korektor
CIP - Katalozhni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjizhnica, Ljubljana
821.163.6-94
 
VUGA, Lucijan
Hisha na meji [Elektronski vir] : romansirana kronika / Lucijan Vuga. - Ljubljana : Revija SRP, 2002. - (Pogum Revije SRP, ISSN 1408-925 ; 2002,1)
Nachin dostopa: http (URL) ://www.revijasrp.si
ISBN 961-6109-22-7
120862464
 
 
 
 
 
Vsebina
 
Pogum Revije SRP na internetu 2002, shtevilka 1