Knjizhnica Revije SRP

 
Boris Vishnovec
SKRIVNOST
V MOCHVIRJU
 

Pogum Revije SRP 2001/3

Izdajatelj edicije Pogum Revije SRP
/na iternetu/:
Revija SRP /Svoboda, Resnica, Pogum /,
zavod za zalozhnishtvo na podrochju
kulture in umetnosti, Ljubljana
e.m. urednishtvo@revijasrp.si
i.a. http://www.revijasrp.si
Naslovnica: Boris Vishnovec: Barje /fotografija, 2000/
Urednishtvo:
Rajko Shushtarshich - odg. urednik
Ivo Antich - lektor in korektor
CIP - Katalozhni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjizhnica, Ljubljana
821.163.6-32
VISHNOVEC, Boris
Skrivnost v mochvirju [Elektronski vir] / Boris Vishnovec.
- Ljubljana : Revija SRP, 2001. -
(Pogum Revije SRP, ISSN 1408-9254 ; 2001 , 3)
Nachin dostopa (URL): http://www.revijasrp.si
ISBN 961-6109-20-0
I. Vishnovec , Boris glej Vishnovec, Boris
11450800
 

Vsebina

Pogum Revije SRP na internetu, oktober 2001, shtevilka 3