Knjizhnica Revije SRP

 
Rajko Shushtarshich
TRAKTAT O SVOBODI
ALI VREDNOTE SISTEMA
 
 

Pogum Revije SRP 2001/1

 
Izdajatelj edicije Pogum Revije SRP
/na iternetu/:
Revija SRP /Svoboda, Resnica, Pogum /,
zavod za zalozhnishtvo na podrochju
kulture in umetnosti, Ljubljana
e.m. urednishtvo@revijasrp.si
i.a. http://www.revijasrp.si
Naslovnica: Jozhe Spacal: Zharek in piramida, 1992
Urednishtvo:
Rajko Shushtarshich - odg. urednik
Ivo Antich - lektor in korektor
CIP - Katalozhni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjizhnica, Ljubljana
316.752
177
SHUSHTARSHICH, Rajko
Traktat o svobodi ali Vrednote sistema [Elektronski vir] / Rajko Shushtarshich. - Ljubljana : Revija SRP, 2001.
- (Pogum Revije SRP, ISSN 1408-9254 ; 2001, 1)
Nachin dostopa (URL): http://www.revijasrp.si
ISBN 961-6109-13-18
I. Shushtarshich, Rajko glej Shushtarshich, Rajko
112727296
 

Vsebina

VREDNOTE SISTEMA I-II
Vrednote sistema I, II
Ali traktat o svobodi ali vrednotni Sistem mochnih institucij
Hevristichni model legitimitete institucij
O sistemu: iz Paralelne stvarnosti
Propagandni dodatek kult-propagande
 
VREDNOTE SISTEMA III-IV
Vrednote sistema III, IV
Institucionalizacija obchih vrednot,
Horizontalna struktura vrednotnega sistema
Dominantni subsistemi
VREDNOTE SISTEMA V-VI
Vrednote sistema V, VI
Nedominantni subsistemi
Preverjanje apriorne klasifikacije subsistemov
O dvopolnosti institucionalnih vrednot
Dva unichevalca vrednot
Zagovor
Zakljuchek
VREDNOTE SISTEMA VII
Vrednote (supra)sistema VII
Deklaracija chlovekovih pravic v vrednotnem sistemu institucionalne strukture
/zasnutek legitimitete chloveshtva/
O deklaraciji pravic chloveka in drzhavljana (1789,
po Maximilienu Robespierru)
Glede sploshne deklaracije chlovekovih pravic ZN (1948)
VREDNOTE SISTEMA VIII
Vrednote(supra)sistema VIII
Obche chlovekove vrednote in sistem
Henri Bergson: O neposrednih dejstvih zavesti
Zanka chasa
VREDNOTE SISTEMA IX
Vrednote(supra)sistema IX
Personalna legitimiteta
O vrednotah kot posred(ova)nih dejstvih zavesti
Sedaj pa se lahko vrnemo k svobodi
VREDNOTE SISTEMA X
Vrednote(supra)sistema X
Vrednot ni mogoche definirati
"Prostovoljno suzhenjstvo": Étienn de La Boétie
O vrednotah v stvareh
O nacionalni identiteti
VREDNOTE SISTEMA XI
Vrednote(supra)sistema XI
OB ZAKLJUCHKU "TRAKTATA" /zahvale/
VREDNOTE SISTEMA XII
Vrednote(supra)sistema XII
UTOPIJA? /globalizacija suprasistema in bohorichica/
IZ VSEBINE TRAKTATA
1. IZDAJE KNJIGE
Traktat o svobodi ali vrednotni sistem, Lumi 1992, Ljubljana

Pogum Revije SRP na internetu, marec 2001, shtevilka 1