Knjizhnica Revije SRP

 
Igor Korshich
V EVROPO
 

Pogum Revije SRP 2000/2

 
Izdajatelj edicije Pogum Revije SRP
/na iternetu/:
Revija SRP /Svoboda, Resnica, Pogum /,
zavod za zalozhnishtvo na podrochju
kulture in umetnosti, Ljubljana
e.m. urednishtvo@revijasrp.si
i.a. http://www.revijasrp.si
 
Naslovnica: Devica; Simbolichna katrta Evrope -
kot devica (1592), Knjizhnica Strahov
Urednishtvo:
Rajko Shushtarshich - odg. urednik
Ivo Antich - lektor in korektor
 
CIP - Katalozhni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjizhnica, Ljubljana
821.163.6-4
KORSHICH, Igor
V Evropo [Elektronski vir] / Igor Korshich.
- Ljubljana : Revija SRP, 2000. -
(Pogum Revije SRP, ISSN 1408-9254 ; 2000, 2)
Nachin dostopa: http://www.revijasrp.si
ISBN 961-6109-10-3
I. Korshich, Igor glej Korshich, Igor
110064384
 
 

Vsebina

 
Pogum Revije SRP na internetu, november 2000, shtevilka 2