Knjizhnica Revije SRP
 
Franko Bushić
POSTBALKANEC
 

Pogum Revije SRP 2000/1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Izdajatelj edicije Pogum Revije SRP
/na iternetu/:
Revija SRP /Svoboda, Resnica, Pogum /,
zavod za zalozhnishtvo na podrochju
kulture in umetnosti, Ljubljana
e.m. urednishtvo@revijasrp.si
i.a. http://www.revijasrp.si
Naslovnica: Franko Bushić: Ujetnica, 1998
Prevod iz hrvashchine: Namita Jurach
Urednishtvo:
Rajko Shushtarshich - odg. urednik
Ivo Antich - lektor in korektor
 
CIP - Katalozhni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjizhnica, Ljubljana
930.85(4)
BUSHIĆ, Franko
Postbalkanec [Elektronski vir] / Franko Bushić;
[prevod iz hrvashchine Namita Jurach].
- Ljubljana : Revija SRP, 2000. -
(Pogum Revije SRP, ISSN 1408-9254; 2000. 1)
Nachin dostopa: http://www.revijasrp.si
ISBN 961-6109-09-X
I. Bushić, Franko glej Bushich, Franko
107634432
 
 
Vsebina
 
Pogum Revije SRPna internetu, maj 2000, shtevilka 1