Knjizhnica Revije SRP

 
 
 
 
 
 
VREDNOTE
SOCIALNE
STRATIFIKACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Matjazh Hanzhek
Rajko Shushtarshich
 
 
 
 
Izdajatelj publikacije Pogum:
Revija SRP /Svoboda, Resnica, Pogum /,
zavod za zalozhnishtvo na podrochju kulture
in umetnosti, Ljubljana
Urednishtvo:
Revija SRP, Prazhakova 13, 1000 Ljubljana
Rajko Shushtarshich odg. urednik
Ivo Antich lektor in korektor
e.m. urednishtvo@revijasrp.si
i.a. http://www.revijasrp.si
Narochila, distribucija:
Zalozhba Mihelach, Dunajska 23, 1000 Ljubljana
Tisk in vezava: Kopirnica Deu, Kranj
Sponzorji: Vsi sodelavci in vsi kupci publikacije
 
CIP - Katalozhni zapis o publikaciji
Narodna in Univerzitetna Knjizhnica, Ljubljana
316.752(497.4)
316.34(497.4)
Hanzhek, Matjazh
Vrednote socialne stratifikacije [Elektronski vir] /
Matjazh Hanzhek, Rajko Shushtarshich. - Ljubljana :
Revija SRP, 1999. - (Pogum revije SRP, ISSN 1408 9254; 1999,1)
Nachin dostopa (URL): http://www.revijasrp.si
ISBN 961-6109-17-0
1. Shushtarshich, Rajko - I. Hanzhek, Matjazh. -
II. Shushtarshich, Rajko
113025792
 
Po mnenju Ministrstva za kulturo RS, sht. 415-123/99,
shteje Pogum - Revije SRP med proizvode,
za katere se plachuje 5% davek od prometa proizvodov.
Pogum Revije SRP 1999/1
Pogum Revije SRP, februar 1999, shtevilka 1

 

 
Vsebina